727 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 71, 72, 73   »
Artikel 1. Inleiding en toepassingsgebied, Leidraad Invordering 2008     Inleiding en toepassingsgebied Artikel 1. Inleiding en toepassingsgebied Dit artikel bevat in 1.1. de inleiding van de Leidraad Invordering 2008. In 1.2. is het beleid over het toepassingsgebied van de Invorderingswet 1990 opgenomen in aansluiting op artikel 1 van die wet . BWBR0024096
1.1. Inleiding, Leidraad Invordering 2008     1. Inleiding 1.1. Inleiding De Leidraad Invordering 2008 is in de plaats getreden van de Leidraad Invordering 1990 . De Leidraad Invordering 2008 bevat alleen nog beleidsregels. Werkinstructies en teksten die terug te vinden zijn in wet en regelgeving zijn niet opgenomen. BWBR0024096
1.1.1. Lijst met gebruikte afkortingen, Leidraad Invordering 2008     1.1. Lijst met gebruikte afkortingen 1.1.1. Lijst met gebruikte afkortingen Algemene douanewet Algemene wet bestuursrecht Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen Algemene wet inzake rijksbelastingen Faillissementswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafvordering Wet Studiefinanciering 2000 Participatiewet Afkorting Omschrijving ... BWBR0024096
1.1.2. Definities, Leidraad Invordering 2008     1.2. Definities 1.1.2. Definities • – belastingen: belastingen die van rijkswege door de Belastingdienst worden geheven alsmede de opcenten; • – besluit (het): het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 ; • – directeur van het organisatieonderdeel van de Belastingdienst: de in artikel 4, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 bedoelde landelijk directe... BWBR0024096
1.1.3. Reikwijdte beleidsvoorschriften, Leidraad Invordering 2008     1.3. Reikwijdte beleidsvoorschriften 1.1.3. Reikwijdte beleidsvoorschriften Omwille van de leesbaarheid wordt niet iedere keer opnieuw vermeld dat beleidsvoorschriften inzake de rijksbelastingen ook gelden voor de sociale verzekeringspremies en de vorderingen waarvan de invordering aan de Belastingdienst is opgedragen. Voor zover de wet hierop van toepassing is – en uit het zinsverband niet anders volgt – strekken de bel... BWBR0024096
1.1.4. Aansprakelijkgestelden en andere derden, Leidraad Invordering 2008     1.4. Aansprakelijkgestelden en andere derden 1.1.4. Aansprakelijkgestelden en andere derden De invordering met betrekking tot aansprakelijkgestelden en andere derden vindt voor een groot deel op overeenkomstige wijze plaats als de invordering met betrekking tot belastingschuldigen. Omwille van de leesbaarheid is vermeden steeds de aansprakelijkgestelden en andere derden te noemen, zonder dat hiermee wordt beoogd de toepasselijkheid van di... BWBR0024096
1.1.5. Awb en algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Leidraad Invordering 2008     1.5. Awb en algemene beginselen van behoorlijk bestuur 1.1.5. Awb en algemene beginselen van behoorlijk bestuur In de invordering wordt zoveel mogelijk gehandeld in overeenstemming met de Awb en het Besluit Fiscaal bestuursrecht , ondanks het feit dat artikel 3:40 , titels 4.1 tot en met 4.3 , artikel 4:125 , titel 5.2 , de hoofdstukken 6 en 7 , en afdeling 10.2.1 Awb niet van toepassing zijn op de wet ... BWBR0024096
1.1.6. Keuze uit verschillende invorderingsmaatregelen, Leidraad Invordering 2008     1.6. Keuze uit verschillende invorderingsmaatregelen 1.1.6. Keuze uit verschillende invorderingsmaatregelen Als de invordering op verschillende manieren kan plaatsvinden, heeft de eenvoudigste, snelste en minst kostbare wijze voor de Belastingdienst de voorkeur. BWBR0024096
1.1.7. Invorderingsmaatregelen tegen grote bedrijven, Leidraad Invordering 2008     1.7. Invorderingsmaatregelen tegen grote bedrijven 1.1.7. Invorderingsmaatregelen tegen grote bedrijven Als de ontvanger invorderingsmaatregelen wil treffen die het voortbestaan kunnen bedreigen van een bedrijf met meer dan vijftig werknemers, dan vraagt hij daartoe toestemming van het ministerie. Onder een bedrijf wordt in dit verband ook verstaan een geheel van bij elkaar behorende bedrijven of een zelfstandig uitgeoefend beroep. Beslagleggin... BWBR0024096
1.1.8. Voor de invordering minder geschikte dagen, Leidraad Invordering 2008     1.8. Voor de invordering minder geschikte dagen 1.1.8. Voor de invordering minder geschikte dagen Onverminderd het bepaalde bij of krachtens artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel e , en artikel 18 van de wet doet de deurwaarder geen exploten of verricht geen executiehandelingen tussen 20.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends, op een zondag en op een algemeen erkende feestdag, behalve na een daartoe strekkend verlof ... BWBR0024096
  1, 2, 3 ... 71, 72, 73   »