1.308 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 129, 130, 131   »
Artikel 1, Vrijstellingsregeling Wft     Artikel 1 In deze regeling wordt, voorzover niet anders is bepaald, verstaan onder: • a. het besluit: het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft ; • b. kredietbeheerder: bemiddelaar die in het kader van de overgang van vorderingen uit hoofde van overeenkomsten van krediet de verkrijgende onderneming assisteert bij het beheer en de uitvoering van die overeenkoms... BWBR0020536
Artikel 1a, Vrijstellingsregeling Wft     Artikel 1a • 1. Van artikel 2:3a, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld betaaldienstverleners: • a. voor zover zij in Nederland betaaldiensten verlenen als bedoeld onder 1 tot en met 5 en 7 van de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten; • b. waarvan het gemiddelde van het totale bedrag van de betalingstransacties die zij de voorafgaande twaalf maanden hebben verrich... BWBR0020536
Artikel 1b, Vrijstellingsregeling Wft     Artikel 1b Een elektronischgeldinstelling als bedoeld in artikel 1c is vrijgesteld van artikel 2:3a, eerste lid, van de wet voor het deel van haar werkzaamheden dat betrekking heeft op het verlenen van betaaldiensten die verband houden met de uitgifte van elektronisch geld. BWBR0020536
Artikel 1c, Vrijstellingsregeling Wft     Artikel 1c • 1. Van artikel 2:10a, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld elektronischgeldinstellingen met rechtspersoonlijkheid, indien: • a. de gezamenlijke waarde van de financiële verplichtingen van de onderneming die met de uitgifte van elektronisch geld verband houden, gemiddeld niet hoger is dan € 5.000.000; • b. geen van de personen die het beleid bepalen... BWBR0020536
Artikel 1d, Vrijstellingsregeling Wft     Artikel 1d • 1. Van artikel 2:48, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld natura-uitvaartverzekeraars: • a. waarvan de jaarlijkse bruto geboekte premie-inkomsten niet meer bedragen dan 2 miljoen euro; • b. waarvan de technische voorzieningen, berekend overeenkomstig titel 9, afdeling 15, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek , zonder aftrek van de bedragen die op gr... BWBR0020536
Artikel 1e, Vrijstellingsregeling Wft     Artikel 1e • 1. Van artikel 2:48, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld schadeverzekeraars: • a. waarvan de jaarlijkse bruto geboekte premie-inkomsten niet meer bedragen dan 2 miljoen euro; • b. waarvan de technische voorzieningen, berekend overeenkomstig titel 9, afdeling 15, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek , zonder aftrek van de bedragen die op grond van h... BWBR0020536
Artikel 1f, Vrijstellingsregeling Wft     Artikel 1f • 1. Van artikel 2:50, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld natura-uitvaartverzekeraars die voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 1d, eerste lid, onderdelen a tot en met f . • 2. Van artikel 2:50, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld schadeverzekeraars die voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 1e, eerste lid, onderdelen a tot en met g . &bull... BWBR0020536
Artikel 1h, Vrijstellingsregeling Wft     Artikel 1h • 1. Van artikel 2:54i, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld ondernemingen die het bedrijf van hotel uitoefenen en die als logiesverstrekkend bedrijf zijn ingeschreven in een door het Bedrijfschap Horeca en Catering bijgehouden register, voor zover het betreft het wisselen van munten of bankbiljetten en het uitbetalen van munten of bankbiljetten op vertoon van een cre... BWBR0020536
Artikel 1i, Vrijstellingsregeling Wft     Artikel 1i Van artikel 2:54i, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld beleggingsondernemingen waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet is verleend, voor zover het betreft het uitbetalen van munten en bankbiljetten tegen inlevering van een of meer onderdelen van het couponblad van een waardepapier aan toonder tegen inlevering waarvan de rente op dit wa... BWBR0020536
Artikel 1j, Vrijstellingsregeling Wft     Artikel 1j • 1. Van artikel 2:54o van de wet zijn vrijgesteld kredietunies waarvan het bedrag aan aangetrokken opvorderbare gelden minder bedraagt dan € 10.000.000. • 2. Een kredietunie als bedoel in het eerste lid vermeldt op haar website, in reclame-uitingen en in documenten over de bedrijfsactiviteiten van de onderneming, dat de onderneming voor de uitoefening van haar ... BWBR0020536
  1, 2, 3 ... 129, 130, 131   »