1.098 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 108, 109, 110   »
Artikel 1, Reglement verpleging ter beschikking gestelden     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de wet: de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden ; • b. de reclassering: een reclasseringsinstelling als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Reclasseringsregeling 1995 . BWBR0008690
Artikel 2, Reglement verpleging ter beschikking gestelden     Artikel 2 • 1. Een aanvraag tot aanwijzing als particuliere inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden, bedoeld in artikel 37d, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht , wordt bij Onze Minister ingediend. • 2. De aanvraag bevat de volgende bescheiden: • a. de statuten of reglementen van de rechtspersoon die het psychiatrisch ziekenhuis beheert;... BWBR0008690
Artikel 3, Reglement verpleging ter beschikking gestelden     Artikel 3 • 1. De aanwijzing als particuliere inrichting wordt door Onze Minister ingetrokken: • a. op verzoek van de rechtspersoon die het psychiatrisch ziekenhuis beheert; • b. indien de beveiliging dan wel de personele of materiële toerusting van de inrichting, bedoeld in artikel 2, derde lid, niet meer voldoet aan de eisen die daaraan naar het oordeel van Onze Ministe... BWBR0008690
Artikel 4, Reglement verpleging ter beschikking gestelden     Artikel 4 • 1. Het hoofd van de rijksinrichting brengt jaarlijks vóór 1 oktober aan Onze Minister een jaarplan voor het volgende jaar uit. Het jaarplan omvat in ieder geval een begroting van de kosten en opbrengsten voor dat jaar. • 2. Het hoofd van de rijksinrichting brengt jaarlijks vóór 1 maart aan Onze Minister verslag over zijn werkzaamheden in het voorgaande jaar uit. B... BWBR0008690
Artikel 5, Reglement verpleging ter beschikking gestelden     Artikel 5 • 1. Omtrent iedere ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde worden door het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden aantekeningen gehouden omtrent diens lichamelijke en geestelijke gesteldheid, bedoeld in artikel 509o, tweede lid, onder 2°, van het Wetboek van Strafvordering . • 2. De aantekeningen bevatten in elk geval: &bul... BWBR0008690
Artikel 6, Reglement verpleging ter beschikking gestelden     Artikel 6 • 1. Het hoofd van de inrichting houdt in een register aantekening van de beslissingen tot beperking van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam van de verpleegde, genoemd in de artikelen 16b, onder b , 16c, eerste en vijfde lid , 24 tot en met 28 en 30 , alsmede de beslissingen tot afzondering of separatie, genoemd in artikel 34 , en van elke strafopleg... BWBR0008690
Artikel 7, Reglement verpleging ter beschikking gestelden     Artikel 7 • 1. Bij elke inrichting is een commissie van toezicht waarvan de leden worden benoemd voor de tijd van vijf jaren. Zij kunnen tweemaal voor herbenoeming in aanmerking komen. • 2. De commissie bestaat uit ten minste zes en ten hoogste een door Onze Minister vast te stellen aantal leden. • 3. De commissie van toezicht is zo breed mogelijk samengesteld. Van elke co... BWBR0008690
Artikel 8, Reglement verpleging ter beschikking gestelden     Artikel 8 • 1. De leden van de commissie van toezicht worden door Onze Minister benoemd. Onze Minister wijst uit de leden een voorzitter aan. • 2. Aan de commissie is een secretaris verbonden. Deze is geen lid van de commissie. De secretaris wordt door Onze Minister benoemd en ontslagen. De secretaris van de commissie van toezicht is tevens secretaris van de beklagcommissie. &bu... BWBR0008690
Artikel 9, Reglement verpleging ter beschikking gestelden     Artikel 9 • 1. De benoeming van de leden en de secretaris alsmede de aanwijzing van de voorzitter van de commissie van toezicht bij een justitiële particuliere inrichting geschiedt op voordracht van het bestuur dan wel de Raad van Toezicht indien die de taken van het bestuur vervult. • 2. Een lid van het bestuur of de Raad van Toezicht indien die de taken van het bestuur vervult... BWBR0008690
Artikel 10, Reglement verpleging ter beschikking gestelden     Artikel 10 Voor benoeming als lid, secretaris of plaatsvervangend secretaris komen niet in aanmerking: • a. ambtenaren of andere personen, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Onze Minister op het terrein van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen, niet zijnde ambtenaren bij het openbaar ministerie; • b. personeelsleden of medewerkers, werkzaam b... BWBR0008690
  1, 2, 3 ... 108, 109, 110   »