473 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 46, 47, 48   »
Artikel 1, Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992     Artikel 1 • 1. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 13a , 14 , 14a , 14b , 15 , 15a , 16 en 20 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 . • 2. Dit besluit verstaat hierna onder: • a. wet: Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 ; • b. belasting: belasting van personenauto's en... BWBR0005807
Artikel 1a, Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992     Artikel 1a Bij wijziging van de tenaamstelling van de bestelauto blijft artikel 13a, derde lid, van de wet buiten toepassing indien: • a. de bestelauto waarvoor ingevolge artikel 13a van de wet vrijstelling van belasting is verleend, binnen vijf jaren na het tijdstip waarop de bestelauto is ingeschreven en te naam gesteld in het kentekenregister, op naam wordt gesteld van een ond... BWBR0005807
Artikel 2, Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992     Artikel 2 • 1. Vrijstelling van belasting wordt verleend voor personenauto’s, motorrijwielen en bestelauto’s die zijn geregistreerd in het buitenland en door een in dat land gevestigde werkgever ter beschikking zijn gesteld aan een als werknemer bij hem in dienst zijnde in Nederland wonende persoon, indien: • a. met het motorrijtuig in Nederland uitsluitend gebruik wordt gema... BWBR0005807
Artikel 3, Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992     Artikel 3 • 1. Vrijstelling van belasting wordt verleend voor personenauto’s, motorrijwielen en bestelauto’s die zijn geregistreerd in het buitenland en die worden gebruikt door Nederlands ingezetenen die elders dan in Nederland: • - hoofd zijn van een éénmansbedrijf, of • - lid zijn van een maatschap, of • - bestuurder, vennoot of aandeelhouder zijn van een o... BWBR0005807
Artikel 3a, Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992     Artikel 3a • 1. Vrijstelling van belasting wordt verleend voor personenauto’s, motorrijwielen en bestelauto’s die zijn geregistreerd in het buitenland en die vanuit dat land voor een periode van ten hoogste twee weken in Nederland ter beschikking staan van een in Nederland wonende natuurlijke persoon en zijn inwonende gezinsleden, of van een in Nederland gevestigd lichaam. • ... BWBR0005807
Artikel 4, Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992     Artikel 4 • 1. Vrijstelling van belasting wordt in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 2 , 3 en 3a verleend voor uit een ander land afkomstige personenauto’s, motorrijwielen en bestelauto’s indien ter zake van het in het vrije verkeer brengen daarvan aanspraak op vrijstelling van rechten bij invoer bestaat, of zou bestaan indien de vervoermiddelen uit een ander la... BWBR0005807
Artikel 4a, Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992     Artikel 4a • 1. De in artikel 14a, eerste lid, van de wet bedoelde teruggaaf wordt slechts verleend indien: • a. het motorrijtuig buiten Nederland wordt gebracht en op het moment van het vervallen van de tenaamstelling in het kentekenregister blijkens dit register niet wordt aangemerkt als motorrijtuig bestemd voor sloop of motorrijtuig dat wacht op keuring; • b. het m... BWBR0005807
Artikel 4b, Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992     Artikel 4b • 1. De in artikel 14a, tweede lid, van de wet bedoelde teruggaaf wordt slechts verleend indien gedurende de periode van het gebruik van de weg met het motorrijtuig in Nederland de opneming in het register, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet niet was voorgeschreven, en: • a. het motorrijtuig buiten Nederland wordt gebracht en blijkens de registratie i... BWBR0005807
Artikel 4c, Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992     Artikel 4c • 1. De verrekening, bedoeld in artikel 14b van de wet , kan slechts worden toegepast indien het verzoek daartoe gelijktijdig met de aangifte wordt gedaan en bij het verzoek gegevens worden overgelegd waaruit de voor het motorrijtuig in totaal overeengekomen periode van terbeschikkingstelling ondubbelzinnig blijkt. Wanneer de in de eerste volzin bedoelde gegevens niet zijn... BWBR0005807
Artikel 5, Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992     Artikel 5 De in artikel 15 van de wet bedoelde teruggaven worden slechts verleend indien de belastingplichtige binnen dertien weken na de registratie van de personenauto, het motorrijwiel of de bestelauto daartoe verzoekt. BWBR0005807
  1, 2, 3 ... 46, 47, 48   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd