631 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 62, 63, 64   »
Artikel 1, Besluit melding transacties financiering terrorisme     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Meldpunt: het meldpunt, bedoeld in artikel 12 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ; • b. Lijst: de opsomming van personen, groepen en entiteiten, neergelegd in: • 1° de bijlage, behorende bij de artikelen 1 en 4 van het Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad van de Europ... BWBR0014119
Artikel 2, Besluit melding transacties financiering terrorisme     Artikel 2 Een financiële onderneming doet van elk verzoek om een financiële dienst te verrichten waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is, een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op de lijst, melding aan het meldpunt. BWBR0014119
Artikel 3, Besluit melding transacties financiering terrorisme     Artikel 3 De melding bevat, voor zover mogelijk, de volgende gegevens: • a. de identiteit van degene die verzoekt de financiële dienst te verrichten of namens wie de dienst werd verzocht; • b. de identiteit van de natuurlijke of rechtspersoon, groep of entiteit voor of ten behoeve van wie werd verzocht een financiële dienst te verrichten; • c. de aard, het tijdstip en de ... BWBR0014119
Artikel 4, Besluit melding transacties financiering terrorisme     Artikel 4 • 1. Het meldpunt is bevoegd bij degene die een melding heeft gedaan, alsmede bij degene die bij een financiële dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 8° , bij een transactie is betrokken waarover het meldpunt gegevens heeft verzameld, nadere gegevens of inlichtingen te vragen, teneinde te kunnen beoordelen of verzamelde gegevens dienen te worden verstrekt op... BWBR0014119
Artikel 5, Besluit melding transacties financiering terrorisme     Artikel 5 Degene die ingevolge artikel 2 een melding doet, is verplicht tot geheimhouding daarvan, onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Sanctiewet 1977 , behoudens voor zover uit de doelstelling van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. BWBR0014119
Artikel 6, Besluit melding transacties financiering terrorisme     Artikel 6 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag liggende twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0014119
Artikel 1, Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. inhoudingsplichtige: hetgeen daaronder wordt verstaan voor de heffing van de loonbelasting; • b. loontijdvak: hetgeen daaronder wordt verstaan voor de heffing van de loonbelasting; • c. loon: loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 , verminderd met daarin begrepe... BWBR0007746
Artikel 2, Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen     Artikel 2 • 1. Werknemer is de natuurlijke persoon die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat. • 2. Artikel 2, derde, vierde en vijfde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 is van overeenkomstige toepassing. • 3. Als dienstbetrekking worden mede beschouwd de arbeidsverhoudingen, bedoeld in de artikelen 3, eers... BWBR0007746
Artikel 3, Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen     Artikel 3 • 1. De inhoudingsplichtige kan de over een tijdvak af te dragen loonbelasting, dan wel af te dragen loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen verminderen, doch niet verder dan tot nihil, met: • a. de afdrachtvermindering zeevaart; • b. de S&O-afdrachtvermindering. • 2. De S&O-afdrachtvermindering komt in mindering op de af te dragen loonbelasting... BWBR0007746
Artikel 4, Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen     Artikel 4 Voor zover loon in aanmerking is genomen voor de toepassing van de S&O-afdrachtvermindering vindt de afdrachtvermindering zeevaart geen toepassing. BWBR0007746
  1, 2, 3 ... 62, 63, 64   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd