10 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit samenstelling en werkwijze toetsingscommissie uittreding zittende magistratuur     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder commissie: de toetsingscommissie uittreding zittende magistratuur, genoemd in artikel VII, vierde en vijfde lid, van de Wet opheffing College van beroep studiefinanciering en in artikel XII, derde en vierde lid, van de Wet organisatie en bestuur gerechten . BWBR0012262
Artikel 2, Besluit samenstelling en werkwijze toetsingscommissie uittreding zittende magistratuur     Artikel 2 • 1. De commissie bestaat uit: • a. een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, niet zijnde rechterlijk ambtenaar, met rechtspraak belast lid van de Centrale Raad van Beroep dan wel het College van Beroep voor het bedrijfsleven, bij een van deze gerechten benoemd senior-gerechtsauditeur, gerechtsauditeur of griffier, rechterlijk ambtenaar in opleiding, of ambtena... BWBR0012262
Artikel 3, Besluit samenstelling en werkwijze toetsingscommissie uittreding zittende magistratuur     Artikel 3 • 1. Aan de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, een lid of een plaatsvervangend lid wordt door Onze Minister van Justitie ontslag verleend op eigen verzoek. • 2. Indien de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, een lid of een plaatsvervangend lid de ingevolge artikel 2, eerste lid , vereiste hoedanigheid verliest, wordt door Onze Minister van Justitie aa... BWBR0012262
Artikel 4, Besluit samenstelling en werkwijze toetsingscommissie uittreding zittende magistratuur     Artikel 4 Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door ambtenaren bij het Ministerie van Justitie die niet lid of plaatsvervangend lid, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c , zijn. BWBR0012262
Artikel 5, Besluit samenstelling en werkwijze toetsingscommissie uittreding zittende magistratuur     Artikel 5 • 1. De commissie behandelt een adviesaanvraag in de volgende samenstelling: • a. de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter; • b. een lid of een plaatsvervangend lid als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b ; en • c. een lid of een plaatsvervangend lid als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c . • 2. De commissie kan deg... BWBR0012262
Artikel 6, Besluit samenstelling en werkwijze toetsingscommissie uittreding zittende magistratuur     Artikel 6 • 1. De commissie stelt bij reglement nadere regels vast met betrekking tot haar werkwijze. • 2. Het reglement behoeft de goedkeuring van Onze Minister van Justitie. BWBR0012262
Artikel 7, Besluit samenstelling en werkwijze toetsingscommissie uittreding zittende magistratuur     Artikel 7 • 1. Binnen zes weken na ontvangst van de adviesaanvraag brengt de commissie haar advies uit aan Onze Minister van Justitie. • 2. Onze Minister van Justitie kan de termijn, genoemd in het eerste lid, op verzoek van de commissie met twee weken verlengen. • 3. De commissie stelt aan Onze Minister van Justitie schriftelijk verkregen inlichtingen als bedoeld in ar... BWBR0012262
Artikel 8, Besluit samenstelling en werkwijze toetsingscommissie uittreding zittende magistratuur     Artikel 8 De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden ontvangen een vacatiegeld alsmede een vergoeding van reis- en verblijfkosten volgens de bij het Ministerie van Justitie gebruikelijke regels. BWBR0012262
Artikel 9, Besluit samenstelling en werkwijze toetsingscommissie uittreding zittende magistratuur     Artikel 9 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0012262
Artikel 10, Besluit samenstelling en werkwijze toetsingscommissie uittreding zittende magistratuur     Artikel 10 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit samenstelling en werkwijze toetsingscommissie uittreding zittende magistratuur. BWBR0012262