2.195 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 218, 219, 220   »
Artikel 1, Besluit tarieven in strafzaken 2003     Artikel 1 • 1. In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. dubbelrapportage: een psychiatrische en psychologische rapportage tezamen; • b. milieurapportage: rapportage over de leefomgeving van de onderzochte persoon; • c. monorapportage: een psychiatrische of psychologische rapportage; • d. tripelrapportage: een dubbelrapportage... BWBR0015481
Artikel 2, Besluit tarieven in strafzaken 2003     Artikel 2 • 1. Het tarief voor de vergoeding van werkzaamheden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de wet , verricht door geneeskundigen, bedraagt, voor het verrichten van: • a. psychiatrisch onderzoek, ten hoogste € 116,09 per uur; • b. onderzoek van iemand die gestoord is in zijn geestvermogens en afgifte van een verklaring, benodigd voor gedwong... BWBR0015481
Artikel 3, Besluit tarieven in strafzaken 2003     Artikel 3 • 1. Het tarief voor de vergoeding van werkzaamheden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de wet , verricht door psychologen, bedraagt, voor het verrichten van psychologisch onderzoek, ten hoogste  € 89,10 per uur. • 2. Voor het verrichten van een psychologisch onderzoek als bedoeld in het eerste lid, voor zover deze inhoudt het opstellen van ee... BWBR0015481
Artikel 4, Besluit tarieven in strafzaken 2003     Artikel 4 • 1. Het tarief voor de vergoeding van werkzaamheden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de wet , bedraagt voor tolken € 43,89 per uur. • 2. In afwijking van het eerste lid behouden tolken die vóór 1 oktober 2000 reeds een hogere uurvergoeding voor hun werkzaamheden ontvingen, het recht op een hogere vergoeding. Deze vergoeding bedraagt: &bul... BWBR0015481
Artikel 5, Besluit tarieven in strafzaken 2003     Artikel 5 Het tarief voor de vergoeding van werkzaamheden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de wet , bedraagt voor vertalers voor vertalingen uit of in: • a. het Duits, Engels of Frans, € 0,79 per regel; • b. andere veelbeheerste Europese talen € 1,20 per regel; • c. overige Europese talen € 1,51 per regel; • d. veel beheerste niet-Europ... BWBR0015481
Artikel 5a, Besluit tarieven in strafzaken 2003     Artikel 5a • 1. Bij ministeriële regeling kan bij wege van experiment, in het belang van het streven naar marktwerking op het gebied van de werkzaamheden van tolken en vertalers, voor een periode van maximaal drie jaren in dier voege worden afgeweken van de artikelen 4, eerste, tweede en derde lid , en 5 dat de daarin genoemde tarieven als maximumtarieven gelden. • 2. Ind... BWBR0015481
Artikel 6, Besluit tarieven in strafzaken 2003     Artikel 6 Voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de wet , waarvoor geen speciaal tarief is bepaald, geldt, naar gelang de werkzaamheden niet of in meer of mindere mate van wetenschappelijke of bijzondere aard zijn, een tarief van ten hoogste € 116,09 per uur, met dien verstande dat: • a. het tarief voor vergoedingen van verrichtingen van medische ... BWBR0015481
Artikel 7, Besluit tarieven in strafzaken 2003     Artikel 7 De tarieven, genoemd in de artikelen 2 tot en met 6 , worden met de helft verhoogd voor werkzaamheden die ingevolge het daartoe strekkende verzoek of de gegeven opdracht moeten worden verricht op: • a. zaterdag; • b. zondag; • c. een in artikel 3 van de Algemene termijnenwet genoemde algemeen erkende feestdag of een bij of krachtens dat artikel daarmee geli... BWBR0015481
Artikel 8, Besluit tarieven in strafzaken 2003     Artikel 8 • 1. Het tarief voor vergoedingen wegens tijdverzuim als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de wet bedraagt, indien deze vergoedingen worden verstrekt aan: • a. geneeskundigen, bevoegd tot uitoefening van de praktijk in Nederland, ten hoogste € 116,09 per uur; • b. psychologen, bevoegd tot uitoefening van de praktijk in Nederland, ten hoogs... BWBR0015481
Artikel 9, Besluit tarieven in strafzaken 2003     Artikel 9 • 1. Voor de vaststelling van de uurvergoeding als bedoeld in de artikelen 2 tot en met 8 geldt een gedeelte van een uur gelijk aan een half uur of korter, als een half uur, en een gedeelte langer dan een half uur als een heel uur. • 2. Voor tijdverzuim als bedoeld in artikel 8 is per dag een vergoeding verschuldigd voor ten hoogste negen uur. BWBR0015481
  1, 2, 3 ... 218, 219, 220   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd