850 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 83, 84, 85   »
Artikel 1, Besluit ingangsdatum voorzieningen Wuv     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de wet: de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 ; • b. de vergoeding: de vergoeding, bedoeld in artikel 20 van de wet; • c. de tegemoetkoming: de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 21 van de wet. BWBR0007385
Artikel 2, Besluit ingangsdatum voorzieningen Wuv     Artikel 2 • 1. De vergoeding en de tegemoetkoming gaan in op de eerste dag van de maand waarin de aanvraag daartoe is ingediend. • 2. Indien de aanvraag om een vergoeding van of een tegemoetkoming in de kosten van een voorziening is ingediend nadat de desbetreffende kosten zijn gemaakt, kan de Raad of de Sociale verzekeringsbank, indien hij rekening houdende met alle omstandighed... BWBR0007385
Artikel 3, Besluit ingangsdatum voorzieningen Wuv     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0007385
Artikel 4, Besluit ingangsdatum voorzieningen Wuv     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ingangsdatum voorzieningen Wuv. BWBR0007385
Artikel 1, Wet op bijzondere medische verrichtingen     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; • b. medische verrichtingen: handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg in de zin van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ; • c. ontwikkelingsgeneeskunde: de op wetenschappelijk inz... BWBR0008974
Artikel 2, Wet op bijzondere medische verrichtingen     Artikel 2 • 1. Indien gewichtige belangen daartoe aanleiding geven, kan Onze Minister bij ministeriële regeling bepalen: • a. dat het verboden is zonder zijn vergunning medische verrichtingen van een bij de regeling aangegeven aard uit te voeren; • b. dat het verboden is zonder zijn vergunning apparatuur van een bij de regeling aangegeven aard ten behoeve van het uitvoere... BWBR0008974
Artikel 3, Wet op bijzondere medische verrichtingen     Artikel 3 • 1. Indien een medische verrichting, gezien de maatschappelijke, ethische of juridische aspecten, ongewenst is en de omstandigheden van dien aard zijn dat de totstandkoming van een regeling van die verrichting bij wet niet kan worden afgewacht, kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat het verboden is zodanige medische verrichting uit te voeren. • 2. Ee... BWBR0008974
Artikel 4, Wet op bijzondere medische verrichtingen     Artikel 4 • 1. Met betrekking tot medische verrichtingen waarvoor subsidie wordt verstrekt door Onze Minister in het kader van een project van ontwikkelingsgeneeskunde, kan Onze Minister, indien het belang van dat project of een belang als bedoeld in artikel 2 daartoe aanleiding geeft dan wel indien moet worden onderzocht of de verrichting, gezien de maatschappelijke, ethische of ju... BWBR0008974
Artikel 5, Wet op bijzondere medische verrichtingen     Artikel 5 Onze Minister bepaalt bij ministeriële regeling de omvang van de behoefte aan verrichtingen en apparatuur, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a onderscheidenlijk b , alsmede de wijze waarop in die behoefte kan worden voorzien. BWBR0008974
Artikel 6, Wet op bijzondere medische verrichtingen     Artikel 6 • 1. Een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid , kan slechts worden geweigerd indien het verlenen daarvan in strijd zou zijn met het bepaalde krachtens artikel 5 . • 2. Bij ministeriële regeling wordt de procedure met betrekking tot de vergunningverlening vastgesteld. Een vergunning kan onder beperkingen worden verleend. Aan een vergunning kunnen voorsc... BWBR0008974
  1, 2, 3 ... 83, 84, 85   »