348 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 33, 34, 35   »
Artikel I, Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel     Artikel I • Hoofdstuk I. Wettelijke uitkeringen bij werkloosheid • § 1. Algemeen BWBR0006445
Artikel 1. Begripsbepaling, Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel     Begripsbepaling Artikel 1. Begripsbepaling In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor wat betreft het onderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel, Onze Minister van Economische Zaken; • b. betrokkene: • 1. een personeelslid benoemd bij een openbare of uit openbare kas bekostigde bijzondere b... BWBR0006445
Artikel 2, Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel     Artikel 2 Met inachtneming van de artikelen 3 tot en met 7 en de daarop berustende bepalingen heeft de betrokkene die werkloos is recht op uitkering. BWBR0006445
Artikel 3. Werkloos, Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel     Werkloos Artikel 3. Werkloos • 1. Werkloos is de betrokkene die: • a. ten minste vijf of ten minste de helft van zijn arbeidsuren per kalenderweek heeft verloren, alsmede het recht op onverminderde doorbetaling van zijn loon over die uren, en • b. beschikbaar is om arbeid te aanvaarden. • 2. Onder de in het eerste lid bedoelde arbeidsuren per kalenderweek wordt verstaan het ... BWBR0006445
Artikel 3a, Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel     Artikel 3a • 1. Bij ministeriële regeling kan voor alle betrokkenen dan wel voor categorieën van betrokkenen die recht hebben op een uitkering op grond van dit besluit worden afgeweken van artikel 6, eerste lid, onder a in samenhang met de onderdelen b van het derde tot en met vijfde lid van dat artikel, alsmede van artikel 10 . • 2. In de in het eerste lid bedoelde minis... BWBR0006445
Artikel 4. Recht op uitkering, Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel     Recht op uitkering Artikel 4. Recht op uitkering Recht op uitkering ontstaat voor een betrokkene, indien hij: • a. in de periode van 39 weken onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van werkloosheid in ten minste 26 weken arbeid heeft verricht; en • b. • 1°. aantoont in de periode van vijf kalenderjaren onmiddellijk voorafgaande aan het jaar waarin zijn eerste werkloosheidsdag is gelege... BWBR0006445
Artikel 4a. Wijze waarop weken in aanmerking worden genomen voor de berekening, bedoeld in artikel 4, onder a, Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel     Wijze waarop weken in aanmerking worden genomen voor de berekening, bedoeld in artikel 4, onder a Artikel 4a. Wijze waarop weken in aanmerking worden genomen voor de berekening, bedoeld in artikel 4, onder a • 1. Voor de vaststelling van het in artikel 4, onder a , bedoelde aantal van 39 weken worden niet in aanmerking genomen weken gedurende welke de betrokkene: • a. wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid geen arbeid kon verrichten; of • b. werkzaamheden heeft verr... BWBR0006445
Artikel 4b. Wijze waarop jaren in aanmerking genomen worden voor de berekening van de periode, bedoeld in artikel 4, onder b, ten eerste, Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel     Wijze waarop jaren in aanmerking genomen worden voor de berekening van de periode, bedoeld in artikel 4, onder b, ten eerste Artikel 4b. Wijze waarop jaren in aanmerking genomen worden voor de berekening van de periode, bedoeld in artikel 4, onder b, ten eerste • 1. Voor de toepassing van artikel 4, onder b, onder 1° , worden de volgende dagen gelijkgesteld aan dagen waarover loon is ontvangen: • a. dagen waarover een persoon recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de ... BWBR0006445
Artikel 4c. Samenvoeging van rechten, Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel     Samenvoeging van rechten Artikel 4c. Samenvoeging van rechten • 1. Indien in de kalenderweek na het ontstaan van een recht op uitkering ter zake van gedeeltelijke werkloosheid uit een dienstbetrekking, een nieuw recht op uitkering ontstaat ter zake van toegenomen werkloosheid uit dezelfde dienstbetrekking, of een dienstbetrekking die voor eerstgenoemde dienstbetrekking in de plaats is gekomen, worden beide rech... BWBR0006445
Artikel 5. Geen recht op uitkering, Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel     Geen recht op uitkering Artikel 5. Geen recht op uitkering • 1. Geen recht op uitkering heeft de betrokkene die: • a. doorbetaling van loon ontvangt op grond van artikel 1638c van het Burgerlijk Wetboek dan wel een uitkering ontvangt op grond van de Ziektewet of een uitkering die naar aard en strekking daarmee overeenkomt; • b. Een uitkering ontvangt op grond van de Wet op de arbeidsong... BWBR0006445
  1, 2, 3 ... 33, 34, 35   »