110 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »
Artikel 1, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. dienst: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst; • b. coördinator: de functionaris, bedoeld in artikel 4 ; • c. Onze betrokken Minister: • 1°. ten aanzien van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst: Onze Minister v... BWBR0013409
Artikel 2, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002     Artikel 2 De diensten en de coördinator verrichten hun taak in gebondenheid aan de wet en in ondergeschiktheid aan Onze betrokken Minister. BWBR0013409
Artikel 3, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002     Artikel 3 Onze betrokken Ministers plegen regelmatig onderling overleg over hun beleid betreffende de diensten en de coördinatie van dat beleid. Andere dan Onze betrokken Ministers worden voor deelname aan het overleg uitgenodigd, indien dit, gelet op de door hen te behartigen belangen, noodzakelijk is. BWBR0013409
Artikel 4, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002     Artikel 4 • 1. Er is een coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. • 2. De coördinator wordt op gemeenschappelijke voordracht van Onze betrokken Ministers bij koninklijk besluit benoemd. • 3. De coördinator heeft tot taak om overeenkomstig de aanwijzingen van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming met Onze overige betrokk... BWBR0013409
Artikel 5, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002     Artikel 5 De hoofden van de diensten verlenen de coördinator medewerking voor de uitoefening van zijn taak. Zij verschaffen hem daartoe alle nodige inlichtingen. BWBR0013409
Artikel 6, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002     Artikel 6 • 1. Er is een Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. • 2. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft in het belang van de nationale veiligheid tot taak: • a. het verrichten van onderzoek met betrekking tot organisaties en personen die door de doelen die zij nastreven, dan wel door hun activiteiten aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat z... BWBR0013409
Artikel 6a, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002     Artikel 6a • 1. De dreigings- en risicoanalyses, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel e , worden opgesteld naar aanleiding van gegevens die worden verstrekt door: • a. de personen, bedoeld in de artikelen 4, derde lid, onder b , en 42, eerste lid, onder c, van de Politiewet 2012 ; • b. degenen die belast zijn met de behartiging van de belangen van de person... BWBR0013409
Artikel 7, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002     Artikel 7 • 1. Er is een Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. • 2. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft in het belang van de nationale veiligheid tot taak: • a. het verrichten van onderzoek: • 1°. omtrent het potentieel en de strijdkrachten van andere mogendheden, ten behoeve van een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de krijgsm... BWBR0013409
Artikel 7a, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002     Artikel 7a • 1. De dreigingsanalyses, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel f , worden opgesteld naar aanleiding van gegevens die worden verstrekt door: • a. de personen, bedoeld in de artikelen 4, derde lid, onder b , en 42, eerste lid, onder c, van de Politiewet 2012 ; • b. degenen die belast zijn met de behartiging van de belangen van de personen, bedoeld... BWBR0013409
Artikel 8, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002     Artikel 8 • 1. Onze betrokken Ministers brengen jaarlijks voor 1 mei gelijktijdig aan beide kamers der Staten-Generaal een openbaar verslag uit van de wijze waarop de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst hun taken in het afgelopen kalenderjaar hebben verricht. • 2. In het verslag wordt in ieder geval volledig overzicht geg... BWBR0013409
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »