1.945 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 193, 194, 195   »
Artikel 1, Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie; • b. [vervallen;] • c. [vervallen;] • d. Het LSOP: het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, bedoeld in artikel 2 van het LSOP-wet ; • e. [vervallen;] • f. ambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in ... BWBR0006518
Artikel 2, Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994     Artikel 2 • 1. Er is een Commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken. • 2. De Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van: • a. de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP), vertegenwoordigd door de Nederlandse Politiebond (NPB); • b. de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijzend personeel (CCOOP), vertegenwoordigd door de Algeme... BWBR0006518
Artikel 3, Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994     Artikel 3 • 1. Over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de ambtenaar, met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd, wordt niet beslist dan nadat daarover door of namens Onze Minister overleg is gepleegd met de Commissie. • 2. Het eerste lid blijft buiten toepassing met betrekking tot regelingen, bedoeld in ... BWBR0006518
Artikel 3a, Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994     Artikel 3a • 1. Er is een sectorale commissie Politie. • 2. De sectorale commissie Politie bestaat uit vier leden namens de in artikel 2, eerste lid , bedoelde Commissie en vier leden namens Onze Minister. • 3. De sectorale commissie heeft tot taak: • a. advies uit te brengen aan het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP over de premie voor het PartnerPlusPe... BWBR0006518
Artikel 4, Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994     Artikel 4 • 1. Het overleg staat onder leiding van Onze Minister. Onze Minister is bevoegd de leiding van het overleg op te dragen aan een door Onze Minister aan te wijzen ambtenaar. • 2. Indien de Commissie in meerderheid van oordeel is dat over een bepaalde aangelegenheid overleg gevoerd dient te worden met Onze Minister, wordt voor de behandeling van die aangelegenheid een nie... BWBR0006518
Artikel 5, Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994     Artikel 5 De verenigingen van ambtenaren die vertegenwoordigd zijn in de Commissie, doen aan Onze Minister en aan de voorzitter van het overleg met de Commissie mededeling van hun statuten en huishoudelijke reglementen en van de daarin aangebrachte wijzigingen. Zij stellen dezen voorts jaarlijks in kennis van het ledental. BWBR0006518
Artikel 6, Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994     Artikel 6 • 1. De in artikel 3, eerste lid , bedoelde aangelegenheden worden door de voorzitter op de agenda van het overleg met de Commissie geplaatst. • 2. Elke tot de Commissie toegelaten vereniging van ambtenaren is bevoegd aan de voorzitter van het overleg met de Commissie bepaalde tot de competentie van de Commissie behorende onderwerpen ter plaatsing op de agenda op te ... BWBR0006518
Artikel 7, Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994     Artikel 7 • 1. Het overleg wordt gevoerd op plaats, dag en uur door de voorzitter te bepalen. • 2. De vergaderingen vinden in de regel te 's-Gravenhage plaats. • 3. Indien de vertegenwoordigers van ten minste twee tot het overleg toegelaten verenigingen van ambtenaren de voorzitter, onder vermelding van hetgeen zij behandeld wensen te zien, verzoeken daartoe een vergaderin... BWBR0006518
Artikel 8, Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994     Artikel 8 Onze Minister verleent zijn bemiddeling om aan de Commissie een lokaliteit in een rijksgebouw ter beschikking te stellen, indien de Commissie daartoe een verzoek doet, ten behoeve van een door haar te houden vergadering. BWBR0006518
Artikel 9, Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994     Artikel 9 • 1. Indien het wenselijk blijkt voorbereidende besprekingen te voeren of in de Commissie genomen besluiten uit te werken, geschiedt dit door werkgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van de Commissie en door Onze Minister daartoe aangewezen functionarissen. • 2. Artikel 4, zesde en zevende lid , is van overeenkomstige toepassing. BWBR0006518
  1, 2, 3 ... 193, 194, 195   »