1.170 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 115, 116, 117   »
Artikel 1, Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: Telecommunicatiewet; • b. aanbieder: de aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een openbare telecommunicatiedienst; • c. bevoegde autoriteit: • 1°. de officier van justitie, dan wel de door hem in een bepaald geval schriftelijk aangewezen opsporingsambtenaar, • 2°. het hoofd van de... BWBR0013213
Artikel 2, Besluit bijzondere vergaring nummergegevens telecommunicatie     Artikel 2 • 1. De apparatuur waarmee op grond van artikel 3.22, eerste lid, van de wet een gebruik van frequentieruimte is toegestaan dat afwijkt van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 3 van de wet voldoet aan de volgende eisen: • a. de apparatuur is voorzien van een inrichting die de nummergegevens, bedoeld in artikel 13.4, eerste lid, van de wet zodanig selecte... BWBR0013213
Artikel 1, Besluit Faunafonds     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: wet: Flora- en faunawet . BWBR0013808
Artikel 2, Besluit Faunafonds     Artikel 2 Als soorten, bedoeld in artikel 83, eerste lid, onderdeel a, van de wet , worden aangewezen de beschermde inheemse diersoorten genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet . BWBR0013808
Artikel 3, Besluit Faunafonds     Artikel 3 De ingevolge artikel 94, eerste lid, van de wet te heffen bijdrage voor de afgifte van een jachtakte ten behoeve van het Faunafonds wordt door tussenkomst van de korpschef aan Onze Minister voldaan. BWBR0013808
Artikel 4, Besluit Faunafonds     Artikel 4 De bijdragen, bedoeld in artikel 3 , worden met inachtneming van door of vanwege Onze Minister te geven aanwijzingen maandelijks verantwoord door storting of overschrijving op de concernrekening van de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. BWBR0013808
Artikel 5, Besluit Faunafonds     Artikel 5 De bijdragen, bedoeld in artikel 3 , alsmede de bijdragen die Onze Minister ten behoeve van het Faunafonds ontvangt voor de afgifte van een valkeniersakte of kooikersakte, worden maandelijks ter beschikking gesteld aan het Faunafonds. BWBR0013808
Artikel 6, Besluit Faunafonds     Artikel 6 De door gedeputeerde staten van de provincies jaarlijks aan het Faunafonds te verlenen bijdrage is gelijk aan de totale uitgaven van het Faunafonds met betrekking tot de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 83, eerste en tweede lid, van de wet . BWBR0013808
Artikel 8, Besluit Faunafonds     Artikel 8 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2002. BWBR0013808
Artikel 9, Besluit Faunafonds     Artikel 9 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Faunafonds. BWBR0013808
  1, 2, 3 ... 115, 116, 117   »