2.288 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 227, 228, 229   »
Artikel 1, Besluit definitiebepalingen Wft     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: Wet op het financieel toezicht ; • b. afgeleide instrumenten voor de overdracht van kredietrisico: financiële instrumenten als bedoeld in Bijlage I, Deel C, onderdeel 8 van richtlijn nr. 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële inst... BWBR0020412
Artikel 2, Besluit definitiebepalingen Wft     Artikel 2 Als beleggingsobject in de zin van onderdeel b van de definitie van beleggingsobject in artikel 1:1 van de wet wordt aangewezen een deelneming in een personenvennootschap door middel waarvan wordt geïnvesteerd in een speelfilm, niet zijnde een financieel product als bedoeld in de onderdelen b tot en met h van de definitie van financieel product in artikel 1:1 van de wet , bij ... BWBR0020412
Artikel 3, Besluit definitiebepalingen Wft     Artikel 3 • 1. Als professionele marktpartij in de zin van onderdeel c van de definitie van professionele marktpartij in artikel 1:1 van de wet worden aangewezen: • a. rechtspersonen of vennootschappen waarvan het balanstotaal voorafgaand aan het ter beschikking stellen van de opvorderbare gelden € 500.000.000 of meer bedraagt; • b. personen of vennootschappen met e... BWBR0020412
Artikel 5, Besluit definitiebepalingen Wft     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. BWBR0020412
Artikel 6, Besluit definitiebepalingen Wft     Artikel 6 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit definitiebepalingen Wft. BWBR0020412
Artikel 1, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders is bepaald - verstaan onder: • a. effecten: • 1°. aandeelbewijzen, schuldbrieven, winst- en oprichtersbewijzen, optiebewijzen, warrants, en soortgelijke waardepapieren; • 2°. rechten van deelgenootschap, opties, rechten op overdracht op termijn van goederen, inschrijvingen in aandelen-... BWBR0007657
Artikel 2, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 2 Geen effecten in de zin van deze wet zijn: • a. waarden die uitsluitend het karakter van betaalmiddel dragen; • b. appartementsrechten. BWBR0007657
Artikel 28, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 28 • 1. Indien Onze Minister vaststelt dat een instelling waarvan effecten zijn aangeboden of zullen worden aangeboden, degene die deze effecten aanbiedt, een bieder, bestuurder, commissaris of functionaris als bedoeld in artikel 6a, derde lid , een effecteninstelling, niet zijnde een instelling als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder h, i of j , of een instelling als ... BWBR0007657
Artikel 29, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 29 • 1. Onze Minister kan bij: • a. [vervallen;] • b. [vervallen;] • c. [vervallen;] • d. [vervallen;] • e. [vervallen;] • f. [vervallen;] • g. [vervallen;] • h. [vervallen;] BWBR0007657
Artikel 31, Wet toezicht effectenverkeer 1995     Artikel 31 • 1. Gegevens en inlichtingen die ingevolge het bij of krachtens deze wet bepaalde omtrent afzonderlijke ondernemingen of instellingen zijn verstrekt of zijn verkregen en gegevens en inlichtingen die van een instantie als bedoeld in de artikelen 33, eerste lid , of 33a, eerste lid , zijn ontvangen, worden niet gepubliceerd en zijn geheim. • 2. Het is aan een iede... BWBR0007657
  1, 2, 3 ... 227, 228, 229   »