16.638 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 1662, 1663, 1664   »
Artikel 1, Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder     Artikel 1 • 1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • - luchtkussenvoertuig: een toestel dat blijkens zijn bouw bestemd is zich te verplaatsen op een luchtkussen, dat wordt in stand gehouden tussen het toestel en het dragend oppervlak; • - vaart van en naar zee: de vaart met een zeeschip in een van beide richtingen tussen de zee en: &bul... BWBR0004624
Artikel 2, Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder     Artikel 2 • 1. Dit besluit is niet van toepassing op: • a. binnenschepen waarmee de beroepsmatige binnenvaart wordt uitgeoefend, indien deze schepen: • 1°. overeenkomstig het Reglement betreffende het onderzoek van schepen op de Rijn ( Stb. 1976, 476) zijn voorzien van een geldig certificaat van onderzoek; • 2°. overeenkomstig de Binnenvaartwet zijn v... BWBR0004624
Artikel 3, Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder     Artikel 3 • 1. Het is verboden een luchtkussenvoertuig te gebruiken, zonder vergunning, verleend door Onze Minister. Voor het gebruik van een luchtkussenvoertuig in een gebied, aangewezen overeenkomstig artikel 1.2, tweede lid, onderdeel b, van de Wet milieubeheer , wordt geen vergunning verleend. • 2. Het verbod, gesteld in het eerste lid, geldt niet voor zover daarvan door O... BWBR0004624
Artikel 5, Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder     Artikel 5 Bij de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid , dienen door de aanvrager de volgende gegevens te worden overgelegd: • a. de vermelding van naam en adres van de aanvrager; • b. de vermelding van het doel waarvoor de aanvrager het luchtkussenvoertuig wil gebruiken; • c. een opgave van de plaats waar of het traject waarop de aanvrager het ... BWBR0004624
Artikel 6, Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder     Artikel 6 Alvorens te beslissen omtrent een aanvraag om een ontheffing, zendt Onze Minister aan gedeputeerde staten van de provincie waarop de aanvraag betrekking heeft een afschrift van de aanvraag en stelt hij gedeputeerde staten in de gelegenheid om hem daarover binnen vier weken na de toezending schriftelijk hun mening kenbaar te maken. BWBR0004624
Artikel 7, Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder     Artikel 7 Een vergunning en een ontheffing kunnen worden gewijzigd of ingetrokken. artikel 5, vijfde lid, van de Wet geluidhinder is op de wijziging of intrekking van een ontheffing van overeenkomstige toepassing. BWBR0004624
Artikel 8, Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder     Artikel 8 Met betrekking tot luchtkussenvoertuigen die bij het in werking treden van dit besluit reeds vervaardigd en in Nederland aanwezig waren, dan wel die behoren tot een type dat bij het in werking treden van dit besluit reeds in Nederland in produktie was genomen, geldt artikel 3 met ingang van een jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit. BWBR0004624
Artikel 9, Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder     Artikel 9 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder. BWBR0004624
Artikel 1, Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. wet: de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren ; • b. beer: geslachtsrijp varken van het mannelijk geslacht dat kennelijk bestemd is voor de fokkerij; • c. stier: geslachtsrijp rund van het mannelijk geslacht dat kennelijk bestemd is voor de fokkerij; • d. varkenssperma: onbe... BWBR0010619
Artikel 1a, Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra     Artikel 1a Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet , is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag tot erkenning als bedoeld in de artikelen 3 en 9 . BWBR0010619
  1, 2, 3 ... 1662, 1663, 1664   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd