1.500 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 148, 149, 150   »
Artikel 1, Besluit bodemkwaliteit     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders bepaald, verstaan onder: Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen; Accreditatie: bewijs waarmee de Raad voor Accreditatie kenbaar maakt dat ged... BWBR0022929
Artikel 1a, Besluit bodemkwaliteit     Artikel 1a Dit besluit berust mede op de artikelen 6.2, eerste lid, onderdeel b , 6.6 en 6.7 van de Waterwet . BWBR0022929
Artikel 2, Besluit bodemkwaliteit     Artikel 2 • 1. Voor de toepassing van de artikelen 5, eerste en tweede lid , 6 , 7 , 8 , van hoofdstuk 3 en de daarop berustende bepalingen zijn, behoudens het tweede lid, burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de bouwstoffen worden toegepast het bevoegd gezag ten opzichte van degene die een bouwstof toepast op of in de bodem, uitgezonderd de bodem of oever van ee... BWBR0022929
Artikel 3, Besluit bodemkwaliteit     Artikel 3 • 1. Voor de toepassing van de artikelen 5, eerste en tweede lid , 6 , 7 , 8, van hoofdstuk 4 en de daarop berustende bepalingen zijn, behoudens het tweede lid, burgemeester en wethouders van de gemeente waarin grond of baggerspecie op of in de bodem, uitgezonderd de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, wordt toegepast, het bevoegd gezag. • 2. In... BWBR0022929
Artikel 4, Besluit bodemkwaliteit     Artikel 4 • 1. Onze Minister treft de noodzakelijke voorzieningen voor een doelmatig toezicht op de naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde verplichtingen, na afstemming met de bestuursorganen, bedoeld in het tweede tot en met derde lid, voorzover het daar andere bestuursorganen dan Onze Minister betreft. De voorzieningen hebben betrekking op de strategische, programmatisc... BWBR0022929
Artikel 5, Besluit bodemkwaliteit     Artikel 5 • 1. Dit besluit is van toepassing op het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie, voor zover: • a. geen grotere hoeveelheid van die bouwstoffen, grond of baggerspecie wordt toegepast dan volgens gangbare maatstaven nodig is voor het functioneren van de toepassing, • b. de toepassing volgens gangbare maatstaven nodig is op de plaats waar deze plaatsvindt... BWBR0022929
Artikel 6, Besluit bodemkwaliteit     Artikel 6 Het stellen van regels als bedoeld in de artikelen 28, eerste lid, onder b , 30, eerste en tweede lid , en 31, tweede lid , en het toetsen aan de maximale waarden, bedoeld in de artikelen 44, eerste lid , 45, eerste lid , 46 , 55, tweede lid , 57, eerste lid , 60, eerste lid en 63, eerste lid, onderdeel a, onder i , geschiedt met inachtneming van de voor... BWBR0022929
Artikel 7, Besluit bodemkwaliteit     Artikel 7 Degene die bouwstoffen, grond of baggerspecie toepast en die weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een oppervlaktewaterlichaam ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die zoveel mogelijk ... BWBR0022929
Artikel 8, Besluit bodemkwaliteit     Artikel 8 • 1. Degene die ingevolge de bij of krachtens dit besluit gestelde regels onderzoek dient te verrichten op of in een gedeelte van de bodem ten aanzien waarvan hem de nodige bevoegdheid ontbreekt, kan bij het bevoegd gezag een aanvraag indienen als bedoeld in artikel 71 van de Wet bodembescherming . • 2. De aanvrager, bedoeld in het eerste lid, verstrekt bij het verzo... BWBR0022929
Artikel 9, Besluit bodemkwaliteit     Artikel 9 • 1. Onze Ministers kunnen op aanvraag voor een werkzaamheid een erkenning verlenen aan een persoon of een instelling. • 2. De beschikking vermeldt ten minste de naam van de persoon of instelling, de werkzaamheid, de vestigingsplaats en, indien van toepassing, de naam van de natuurlijk persoon die werkzaam is voor de erkende persoon of instelling en die een van de bij r... BWBR0022929
  1, 2, 3 ... 148, 149, 150   »