1.247 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 123, 124, 125   »
Artikel 1, Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: het Wetboek van Strafrecht ; • b. reclassering: een reclasseringsinstelling als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Reclasseringsregeling 1995 ; • c. raad: de raad voor de kinderbescherming; • d. uitvoerder taakstraffen: de reclasserings- of raadsmedewerker die onder verantwoordelijkheid van de reclas... BWBR0012158
Artikel 2, Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen     Artikel 2 Onverminderd de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de taakstraf zijn de reclassering en de raad belast met de zorg voor het aanbod van projectplaatsen. BWBR0012158
Artikel 3, Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen     Artikel 3 Projectplaatsen voor het verrichten van een taakstraf voldoen aan de volgende voorwaarden: • a. het te verrichten werk is additioneel; er mag geen sprake zijn van het bezetten van arbeidsplaatsen die anders ter beschikking zouden komen van de reguliere arbeidsmarkt; • b. het werk dient zo veel mogelijk een publiek doel; • c. de werkzaamheden op de projectplaats zi... BWBR0012158
Artikel 4, Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen     Artikel 4 • 1. Indien de reclassering of de raad de inrichting van een nieuwe projectplaats, voor het verrichten van een taakstraf, overweegt, wordt een voorstel daartoe voorgelegd aan het openbaar ministerie. • 2. Van de beoogde projectplaats wordt een omschrijving opgemaakt. Deze bevat ten minste de naam van de instelling of organisatie, het doel van de instelling of organisati... BWBR0012158
Artikel 5, Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen     Artikel 5 Projecten voor het verrichten van arbeid tot herstel van de door het strafbare feit aangerichte schade, als bedoeld in artikel 77h, tweede lid, onderdeel a, van de wet , voldoen aan de volgende voorwaarden: • a. de jeugdige taakgestrafte beschikt over de vaardigheden om de schade te herstellen; • b. op de plaats waar de schade wordt hersteld, is voorzien in begeleidin... BWBR0012158
Artikel 6, Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen     Artikel 6 • 1. Leerprojecten voldoen aan de volgende voorwaarden: • a. een omschrijving van de doelstelling en de te volgen methodieken; • b. een omschrijving van de doelgroep; • c. een omschrijving van het aantal uren dat het project omvat en de te verrichten activiteiten; • d. er is voorzien in een correctiesysteem, waarbij de voorziene correctie dient te v... BWBR0012158
Artikel 7, Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen     Artikel 7 • 1. Indien de reclassering of de raad de inrichting van een nieuw leerproject overweegt, wordt een voorstel daartoe voorgelegd aan het openbaar ministerie. • 2. Van het beoogde project wordt een omschrijving gemaakt. Deze bevat ten minste de in artikel 6, eerste lid, onder a tot en met d bedoelde onderdelen, alsmede de bij het leerproject betrokken organisaties, ee... BWBR0012158
Artikel 8, Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen     Artikel 8 • 1. De reclassering en de raad dragen er zorg voor dat de rechter, het openbaar ministerie, de verdachte en diens raadsman zich steeds op de hoogte kunnen stellen van gegevens omtrent de beschikbare projectplaatsen voor de tenuitvoerlegging van een taakstraf en de aard van de te verrichten werkzaamheden en de te volgen leerprojecten. • 2. Indien een project naar het oo... BWBR0012158
Artikel 9, Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen     Artikel 9 • 1. Nadat de reclassering of de raad een afschrift van de rechterlijke uitspraak of van de strafbeschikking van het openbaar ministerie of door tussenkomst van het Centraal Justitieel Incassobureau heeft ontvangen, draagt de reclassering onderscheidenlijk de raad er zorg voor dat de taakstraf in overeenstemming met de rechterlijke uitspraak of de strafbeschikking ten uitvoer ... BWBR0012158
Artikel 10, Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen     Artikel 10 • 1. Na ontvangst van het in artikel 9, eerste lid , bedoelde stuk roept de uitvoerder taakstraffen de taakgestrafte zo spoedig mogelijk op voor een intakegesprek. Bij een jeugdige taakgestrafte kunnen tevens de ouders of voogd van de taakgestrafte worden opgeroepen. • 2. Wanneer de taakgestrafte niet reageert op de oproep en is vastgesteld dat het daarop vermelde a... BWBR0012158
  1, 2, 3 ... 123, 124, 125   »