1.463 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 145, 146, 147   »
Artikel 1, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar     Artikel 1 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie; • b. titel van opsporingsbevoegdheid: de titel van opsporingsbevoegdheid, bedoeld in artikel 3 ; • c. akte van opsporingsbevoegdheid: de akte van opsporingsbevoegdheid, bedoeld in artikel 142, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafvordering... BWBR0007013
Artikel 2, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar     Artikel 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar die beschikt over: • a. een titel van opsporingsbevoegdheid, • b. de bekwaamheid en betrouwbaarheid voor het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden, en • c. een akte van beëdiging, is bevoegd op het grondgebied, vermeld in die akte, de opsporingsbevoegdheden uit te oefenen ter zake van de feiten die in die akte zijn vermeld en d... BWBR0007013
Artikel 3, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar     Artikel 3 De titel van opsporingsbevoegdheid is de rechtsgrond die de bevoegdheid tot opsporen bepaalt van de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 142 , eerste lid, onder a, b of c , dan wel artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering . De titel, bedoeld in artikel 142, eerste lid, onder a en b , en de aanvullende bevoegdheid op grond van artikel 14... BWBR0007013
Artikel 4, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar     Artikel 4 • 1. Een akte van opsporingsbevoegdheid wordt verleend, een aanwijzing wordt gedaan, dan wel een aanvullende opsporingsbevoegdheid wordt toegekend, indien die opsporingsbevoegdheid noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie van de desbetreffende persoon of de dienst waarbij hij werkzaam is, en een beroep op de politie voor het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden bezw... BWBR0007013
Artikel 5, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar     Artikel 5 Een aanvraag tot het verlenen van een akte van opsporingsbevoegdheid, het doen van een aanwijzing, dan wel het toekennen van aanvullende opsporingsbevoegdheid bevat in ieder geval de volgende gegevens: • a. een aanduiding van de feiten waarvoor opsporingsbevoegdheid wordt aangevraagd; • b. een aanduiding van het grondgebied waarvoor de opsporingsbevoegdheid moet gelden. BWBR0007013
Artikel 6, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar     Artikel 6 • 1. Een aanvraag tot verlenging of wijziging van een akte van opsporingsbevoegdheid, de aanwijzing en de aanvullende opsporingsbevoegdheid wordt uiterlijk drie maanden voor het verlopen van de geldigheidsduur ingediend. • 2. Onze Minister kan de akte van opsporingsbevoegdheid, de aanwijzing en de aanvullende opsporingsbevoegdheid ambtshalve wijzigen of vervangen. &bul... BWBR0007013
Artikel 7, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar     Artikel 7 Op elke aanvraag ingevolge dit hoofdstuk wordt zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag, beslist. BWBR0007013
Artikel 8, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar     Artikel 8 • 1. Een akte van opsporingsbevoegdheid, de aanwijzing en de aanvullende opsporingsbevoegdheid worden ingetrokken op aanvraag van de werkgever of indien de noodzaak, bedoeld in artikel 4, eerste lid , niet meer aanwezig is. • 2. De intrekking, bedoeld in het eerste lid, geschiedt door degene die de akte van opsporingsbevoegdheid of de aanvullende opsporingsbevoegdhei... BWBR0007013
Artikel 9, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar     Artikel 9 • 1. De werkgever dient een aanvraag tot het verlenen van de akte van opsporingsbevoegdheid in bij Onze Minister. • 2. Onze Minister raadpleegt in ieder geval bij de aanvraag voor een categorie of eenheid het College van procureurs-generaal en Onze Ministers wie het mede aangaat. • 3. De aanvraag bevat, naast de in artikel 5 genoemde gegevens, de volgende geg... BWBR0007013
Artikel 10, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar     Artikel 10 Onze Minister verleent de akte van opsporingsbevoegdheid, waarin staan vermeld het grondgebied en de strafbare feiten waarvoor de opsporingsbevoegdheid geldt. BWBR0007013
  1, 2, 3 ... 145, 146, 147   »