119 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   »
Artikel 1, Besluit naturalisatietoets     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn hoedanigheid van minister van het Koninkrijk; • b. verzoeker: vreemdeling die op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap verzoekt om verlening van het Nederlanderschap; • c. de naturalisatietoets: de toets, genoemd in artikel ... BWBR0013604
Artikel 2, Besluit naturalisatietoets     Artikel 2 • 1. Een verzoeker beschikt over voldoende kennis van de taal alsmede van de staatsinrichting en maatschappij als bedoeld in artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, van de Rijkswet op het Nederlanderschap , indien hij beschikt over een zodanige mate van kennis van de taal alsmede van de staatsinrichting en maatschappij, dat hij zelfstandig in de samenleving van Nederland,... BWBR0013604
Artikel 3, Besluit naturalisatietoets     Artikel 3 • 1. Van het afleggen van een naturalisatietoets is vrijgesteld de verzoeker die kan aantonen dat: • a. hij valt onder de Wet van 9 september 1976 (Stb. 1976, 468) betreffende de positie van Molukkers ; • b. hij, na onderwijs te hebben gevolgd in de Nederlandse taal, dan wel – indien de verzoeker in een openbaar lichaam, Aruba, Curaçao of Sint Maarten hoo... BWBR0013604
Artikel 4, Besluit naturalisatietoets     Artikel 4 • 1. Het verzoek wordt niet afgewezen om de reden dat de naturalisatietoets niet is behaald, indien ten genoegen van Onze Minister is aangetoond dat: • a. de verzoeker door een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een verstandelijke handicap, niet binnen vijf jaar in staat is de naturalisatietoets te behalen; of • b. het op grond van door de verzoeker ... BWBR0013604
Artikel 5, Besluit naturalisatietoets     Artikel 5 • 1. Indien de verzoeker de naturalisatietoets met goed gevolg heeft afgelegd, wordt hem in het Europese deel van Nederland uitgereikt het diploma, bedoeld in artikel 7, vierde lid, onderdeel g, van de Wet inburgering dan wel het inburgeringsdiploma, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wet inburgering zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de wet v... BWBR0013604
Artikel 6, Besluit naturalisatietoets     Artikel 6 Bij ministeriële regeling kunnen, de Ministers van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten gehoord, ter uitvoering van dit besluit nadere regels worden gesteld. BWBR0013604
Artikel 7, Besluit naturalisatietoets     Artikel 7 Dit besluit is van toepassing op verzoeken om verlening van het Nederlanderschap die op of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend. BWBR0013604
Artikel 8, Besluit naturalisatietoets     Artikel 8 De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan en voor elk van de landen van het Koninkrijk verschillend kan worden vastgesteld. Dit besluit treedt niet eerder in werking dan de bij Rijkswet van 21 december 2000 (Stb. 618) gewijzigde artikelen 8, eerste lid, aanhef en ... BWBR0013604
Artikel 9, Besluit naturalisatietoets     Artikel 9 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit naturalisatietoets. BWBR0013604
Artikel 1, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. dienst: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst; • b. coördinator: de functionaris, bedoeld in artikel 4 ; • c. Onze betrokken Minister: • 1°. ten aanzien van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst: Onze Minister v... BWBR0013409
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd