344 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 33, 34, 35   »
Artikel 1.1.1, Luchthavenindelingbesluit Schiphol     1.1 Artikel 1.1.1 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de wet: de Wet luchtvaart ; • b. gebouwen met een gezondheidszorgfunctie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012 ; • c. gebouwen met een onderwijsfunctie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012 ; • d. gebouwen met een kan... BWBR0014329
Artikel 1.2.1, Luchthavenindelingbesluit Schiphol     2.1 Artikel 1.2.1 • 1. Het luchthavengebied is het gebied dat als zodanig is aangewezen op de kaart in bijlage 1 bij dit besluit. • 2. Het beperkingengebied is het gebied dat als zodanig is aangewezen op de kaart in bijlage 2 bij dit besluit. BWBR0014329
Artikel 2.1.1, Luchthavenindelingbesluit Schiphol     1.1 Artikel 2.1.1 De gronden die bestemd zijn voor het banenstelsel van de luchthaven zijn als zodanig aangewezen op de kaart in bijlage 1 bij dit besluit. BWBR0014329
Artikel 2.2.1, Luchthavenindelingbesluit Schiphol     2.1 Artikel 2.2.1 • 1. Op de gronden die op de kaart in bijlage 3 bij dit besluit met nummer 1 zijn aangewezen, zijn geen gebouwen toegestaan, behoudens bestaand gebruik van gebouwen met een kantoorfunctie of van bedrijven. • 2. Op de gronden die op de kaart in bijlage 3 bij dit besluit met nummer 2 zijn aangewezen, zijn geen gebouwen toegestaan, behoudens bestaand gebrui... BWBR0014329
Artikel 2.2.2, Luchthavenindelingbesluit Schiphol     2.2 Artikel 2.2.2 • 1. Op de gronden die zijn aangewezen op de kaart in bijlage 4 bij dit besluit zijn geen objecten toegestaan die hoger zijn dan de in die bijlage aangegeven maximale waarden. • 2. Op de gronden die zijn aangewezen op de kaart in bijlage 4 bij dit besluit zijn geen bomen of struiken toegestaan die hoger zijn dan de in die bijlage aangegeven maximale waar... BWBR0014329
Artikel 2.2.2a, Luchthavenindelingbesluit Schiphol     2.2a Artikel 2.2.2a • 1. Op de gronden die zijn aangewezen op de kaart in bijlage 4A bij dit besluit zijn objecten die hoger zijn dan de in die bijlage aangegeven maximale waarde toegestaan mits uit een advies van de Inspectie Leefomgeving en Transport blijkt dat het object geen belemmering vormt voor het functioneren van radarapparatuur met het oog op veilig luchtverkeer. • 2. ... BWBR0014329
Artikel 2.2.3, Luchthavenindelingbesluit Schiphol     2.3 Artikel 2.2.3 • 1. Op de gronden die zijn aangewezen op de kaart in bijlage 5 bij dit besluit is een grondgebruik of een bestemming binnen de volgende categorieën niet toegestaan: • a. industrie in de voedingssector met extramurale opslag of overslag; • b. viskwekerijen met extramurale bassins; • c. opslag of verwerking van afvalstoffen met extramurale opslag... BWBR0014329
Artikel 2.2.4, Luchthavenindelingbesluit Schiphol     2.4 Artikel 2.2.4 • 1. Op de gronden die zijn aangewezen op de kaart in bijlage 6 bij dit besluit is geen vaste laserinstallatie toegestaan en geen windturbine die met de tiphoogte steekt door een vlak met een maatgevende toetshoogte zoals opgenomen in de in bijlage 4 opgenomen kaart, met een ashoogte van meer dan 35 meter, of in geval van plaatsing op een gebouw, met een tiphoo... BWBR0014329
Artikel 3.1, Luchthavenindelingbesluit Schiphol     1 Artikel 3.1 • 1. Het recht zoals dat gold onmiddellijk voor de inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol in verband met wijziging van het beperkingengebied en de regels met het oog op de vliegveiligheid blijft van toepassing ten aanzien van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 van de wet waarvan de aanvraag is ing... BWBR0014329
Artikel 3.2, Luchthavenindelingbesluit Schiphol     2 Artikel 3.2 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0014329
  1, 2, 3 ... 33, 34, 35   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd