185 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »
Artikel 1.1. Begripsbepalingen, Wet studiefinanciering 2000     1. Begripsbepalingen Artikel 1.1. Begripsbepalingen • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: afsluitend examen: • a. voor wat betreft hoofdstuk 4 het examen, bedoeld in artikel 7.4.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs , alsmede het daarmee overeenkomende examen van een opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.13a , • b. voor wat betre... BWBR0011453
Artikel 1.2. Peildatum, Wet studiefinanciering 2000     2. Peildatum Artikel 1.2. Peildatum Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet is bepalend de toestand op de eerste dag van de maand, tenzij anders is bepaald. BWBR0011453
Artikel 1.3. Voorwaarden omtrent aanvraag, Wet studiefinanciering 2000     3. Voorwaarden omtrent aanvraag Artikel 1.3. Voorwaarden omtrent aanvraag Aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen, kan bij ministeriële regeling worden bepaald. In ieder geval wordt daarbij bepaald dat de aanvrager zijn burgerservicenummer of onderwijsnummer verstrekt. BWBR0011453
Artikel 1.5. Verplichtingen uitwonende deelnemer, Wet studiefinanciering 2000     5. Verplichtingen uitwonende deelnemer Artikel 1.5. Verplichtingen uitwonende deelnemer • 1. Voor het normbedrag voor een uitwonende deelnemer komt in aanmerking de deelnemer die voldoet aan de volgende verplichtingen: • a. de deelnemer woont op het adres waaronder hij in de basisregistratie personen staat ingeschreven, en • b. het woonadres van de deelnemer is niet het adres waaronder zijn ouders of een van he... BWBR0011453
Artikel 1.7. Gebruik burgerservicenummer of onderwijsnummer, Wet studiefinanciering 2000     7. Gebruik burgerservicenummer of onderwijsnummer Artikel 1.7. Gebruik burgerservicenummer of onderwijsnummer • 1. Onze Minister gebruikt het burgerservicenummer of onderwijsnummer van een studerende of debiteur ter zake van de uitvoering van deze wet slechts: • a. in contacten met die studerende of debiteur, • b. in contacten met personen en instanties voorzover deze zelf gemachtigd zijn tot het opnemen van het burgerser... BWBR0011453
Artikel 1.8. Awir van toepassing, Wet studiefinanciering 2000     8. Awir van toepassing Artikel 1.8. Awir van toepassing Van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen is artikel 6 op deze wet van toepassing en zijn de artikelen 9, eerste lid , en 10, eerste lid , van overeenkomstige toepassing. BWBR0011453
Artikel 2.1. Reikwijdte en voorwaarden studiefinanciering, Wet studiefinanciering 2000     1. Reikwijdte en voorwaarden studiefinanciering Artikel 2.1. Reikwijdte en voorwaarden studiefinanciering Deze wet regelt de studiefinanciering en is van toepassing op studerenden die voldoen aan de voorwaarden inzake: • a. nationaliteit als bedoeld in artikel 2.2 , • b. leeftijd als bedoeld in artikel 2.3 of 2.3a , en • c. onderwijssoort als bedoeld in de paragrafen 2.2 tot en met 2.4. BWBR0011453
Artikel 2.2. Nationaliteit, Wet studiefinanciering 2000     2. Nationaliteit Artikel 2.2. Nationaliteit • 1. Voor studiefinanciering kan een studerende in aanmerking komen die: • a. de Nederlandse nationaliteit bezit, • b. niet de Nederlandse nationaliteit bezit maar wel ingevolge een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie op het terrein van de studiefinanciering met een Nederlander wordt gelijkgesteld, of • c. niet de ... BWBR0011453
Artikel 2.3. Leeftijd, Wet studiefinanciering 2000     3. Leeftijd Artikel 2.3. Leeftijd • 1. Voor studiefinanciering kan een deelnemer in aanmerking komen met ingang van de eerste dag van het kwartaal waarop hij de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt. In afwijking van de eerste volzin kan een deelnemer die jonger is dan 18 jaren voor een reisvoorziening in aanmerking komen met ingang van de maand waarin hij beroepsonderwijs is gaan volgen. • 2.... BWBR0011453
Artikel 2.3a. Leeftijd levenlanglerenkrediet, Wet studiefinanciering 2000     3a. Leeftijd levenlanglerenkrediet Artikel 2.3a. Leeftijd levenlanglerenkrediet • 1. In afwijking van artikel 2.3, eerste en derde lid , kan een deelnemer voor levenlanglerenkrediet in aanmerking komen die 30 jaren of ouder is maar nog niet de leeftijd van 55 jaren heeft bereikt. • 2. In afwijking van artikel 2.3, tweede en derde lid , kan een student voor levenlanglerenkrediet in aanmerking komen die nog ni... BWBR0011453
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd