1.851 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 184, 185, 186   »
Artikel 1, Politiewet 1993     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. regio: politieregio; • b. regionale college: het college bedoeld in artikel 22 ; • c. korpsbeheerder: de burgemeester, bedoeld in artikel 23, eerste lid , of de waarnemend korpsbeheerder, bedoeld in artikel 23, zesde lid ; • d. korpschef: de korpschef, bedoeld in... BWBR0006299
Artikel 2, Politiewet 1993     Artikel 2 De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. BWBR0006299
Artikel 3, Politiewet 1993     Artikel 3 • 1. Ambtenaren van politie in de zin van deze wet zijn: • a. ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak; • b. ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie; • c. vrijwillige ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak. • 2. Onder ambtenaren van... BWBR0006299
Artikel 4, Politiewet 1993     Artikel 4 De politie bestaat uit 25 regionale politiekorpsen, één Korps landelijke politiediensten en de bijzondere ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 43 . BWBR0006299
Artikel 5, Politiewet 1993     Artikel 5 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden regels gegeven over de taken die kunnen worden uitgevoerd door vrijwillige ambtenaren. • 2. Een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid treedt niet eerder in werking dan drie maanden na de datum van uitgifte v... BWBR0006299
Artikel 6, Politiewet 1993     Artikel 6 • 1. Aan de Koninklijke marechaussee zijn, onverminderd het bepaalde bij of krachtens andere wetten, de volgende politietaken opgedragen: • a. het waken voor de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis, in samenwerking met andere daartoe aangewezen organen; • b. de uitvoering van de politietaak ten behoeve van Nederlandse en andere strijdkrachten, alsmede ... BWBR0006299
Artikel 7, Politiewet 1993     Artikel 7 • 1. De ambtenaar van politie is bevoegd zijn taak uit te oefenen in het gehele land. • 2. Hoewel bevoegd in het gehele land, onthoudt de ambtenaar van politie zich van optreden buiten zijn gebied van aanstelling, tenzij ingevolge regels, gesteld bij of krachtens de wet, dan wel in opdracht of met toestemming van het bevoegde gezag over de politie. BWBR0006299
Artikel 8, Politiewet 1993     Artikel 8 • 1. De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak is bevoegd in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld te gebruiken, wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik van geweld verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Aan het gebruik van geweld gaat zo mogel... BWBR0006299
Artikel 8a, Politiewet 1993     Artikel 8a • 1. Een ambtenaar van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd tot het vorderen van inzage van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van personen, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van de politietaak. • 2. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de buitengewoon opspo... BWBR0006299
Artikel 9, Politiewet 1993     Artikel 9 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie voor zover het de Koninklijke marechaussee betreft, een ambtsinstructie voor de politie en voor de Koninklijke marechaussee vastgesteld. • 2. Indien de militair van enig ander onde... BWBR0006299
  1, 2, 3 ... 184, 185, 186   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd