413 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 40, 41, 42   »
Artikel 1, Wet inzake bloedvoorziening     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; • b. Bloedvoorzieningsorganisatie: de krachtens artikel 3, eerste lid , aangewezen rechtspersoon; • c. rechtspersonen die producten niet gebruiken voor toediening aan de mens: rechtspersonen: • 1°. di... BWBR0009079
Artikel 2, Wet inzake bloedvoorziening     Artikel 2 • 1. Onze Minister stelt met het oog op een doeltreffende en doelmatige bloedvoorziening telkens voor een periode van drie jaar een plan vast. Uitgangspunten daarbij zijn dat • a. gestreefd wordt naar landelijke zelfvoorziening met vrijwillig en om niet gegeven bloed dat zonder winstoogmerk bewerkt en geleverd wordt, en • b. de organisatie ten behoeve van zodanig... BWBR0009079
Artikel 3, Wet inzake bloedvoorziening     Artikel 3 • 1. Onze Minister wijst één rechtspersoon aan die ter uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 2 , tot taak heeft: • a. het jaarlijks ramen van de behoefte aan bloed, tussenproducten en bloedproducten; • b. het inzamelen van bloed; • c. het bereiden van tussenproducten en bloedproducten uit het ingezamelde bloed, alsmede het bewaren, verpakken, et... BWBR0009079
Artikel 4, Wet inzake bloedvoorziening     Artikel 4 • 1. Het is aan anderen dan de Bloedvoorzieningsorganisatie verboden bloed in te zamelen. • 2. Het is verboden aan een donor andere dan door hem in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden. BWBR0009079
Artikel 5, Wet inzake bloedvoorziening     Artikel 5 • 1. De Bloedvoorzieningsorganisatie voert de werkzaamheden betreffende het inzamelen van bloed en het bereiden van bloedproducten, alsmede het bewaren, verpakken, etiketteren, vervoeren en afleveren daarvan, op verantwoorde wijze uit. Onder verantwoord wordt in ieder geval verstaan: doeltreffend en doelmatig alsmede gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van de bloedprodu... BWBR0009079
Artikel 6, Wet inzake bloedvoorziening     Artikel 6 • 1. Het uitvoeren van artikel 5 omvat mede de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de werkzaamheden en het eindproduct. • 2. Ter uitvoering van het eerste lid draagt de Bloedvoorzieningsorganisatie in ieder geval zorg voor: • a. het op systematische wijze verzamelen en registreren van gegevens betreffende de kwaliteit van de... BWBR0009079
Artikel 7, Wet inzake bloedvoorziening     Artikel 7 • 1. De Bloedvoorzieningsorganisatie dient jaarlijks een begroting en een beleidsplan in bij Onze Minister. • 2. Onze Minister kan regels stellen over de inrichting en datum van indiening van de begroting en het beleidsplan. • 3. De begroting en het beleidsplan behoeven de goedkeuring van Onze Minister. • 4. Onze Minister onthoudt zijn goedkeuring aan de b... BWBR0009079
Artikel 8, Wet inzake bloedvoorziening     Artikel 8 • 1. De Bloedvoorzieningsorganisatie brengt jaarlijks vóór 1 juni verslag uit aan Onze Minister over de vervulling van haar taken en de uitvoering van de werkzaamheden. Onze Minister kan regels stellen over de inrichting van het verslag. • 2. Zodra de Bloedvoorzieningsorganisatie beschikt over het definitieve jaarverslag en de definitieve jaarrekening, stelt zij deze ... BWBR0009079
Artikel 9, Wet inzake bloedvoorziening     Artikel 9 • 1. De Bloedvoorzieningsorganisatie is verplicht Onze Minister voor een goede uitvoering van deze wet de door hem gevraagde gegevens te verstrekken. • 2. De Bloedvoorzieningsorganisatie is verplicht wijzigingen in de organisatie, het personeel of het materieel, die ingrijpende gevolgen hebben voor het vervullen van de in het eerste lid van artikel 3 bedoelde taken,... BWBR0009079
Artikel 10, Wet inzake bloedvoorziening     Artikel 10 • 1. Indien Onze Minister van oordeel is dat het bepaalde bij of krachtens de artikelen 5 , 6 , 8 of 9 niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze wordt nageleefd, kan hij de Bloedvoorzieningsorganisatie een schriftelijke aanwijzing geven. • 2. In de aanwijzing geeft Onze Minister met redenen omkleed aan op welke punten het bepaalde bij of krachtens ... BWBR0009079
  1, 2, 3 ... 40, 41, 42   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd