1.462 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 145, 146, 147   »
Artikel 1, Wetboek van Militair Strafrecht     Artikel 1 • 1. Bij de toepassing van dit wetboek gelden de bepalingen van het gemene strafrecht, daaronder begrepen de negende titel van het eerste boek van het Wetboek van Strafrecht, behoudens de afwijkingen bij de wet vastgesteld. • 2. In dit wetboek wordt verstaan onder: • a. Wetboek van Strafrecht: het Wetboek van Strafrecht van het Europese deel van Nederland. ... BWBR0001869
Artikel 2, Wetboek van Militair Strafrecht     Artikel 2 Op de niet in dit wetboek omschreven strafbare feiten, begaan door in artikel 2 van de Wet militaire strafrechtspraak genoemde personen, is het gemene strafrecht toepasselijk, behoudens de afwijkingen bij de wet vastgesteld. BWBR0001869
Artikel 3, Wetboek van Militair Strafrecht     Artikel 3 De in het Wetboek van Strafrecht voorkomende bepalingen betreffende feiten, begaan aan boord van of met betrekking tot een Nederlands schip, zijn ook toepasselijk op die feiten, begaan aan boord van of met betrekking tot een vaartuig der krijgsmacht, tenzij de inhoud dier bepalingen deze toepasselijkheid uitsluit of het feit valt onder een zwaardere strafbepaling. BWBR0001869
Artikel 4, Wetboek van Militair Strafrecht     Artikel 4 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de militair, die zich buiten Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt. BWBR0001869
Artikel 5, Wetboek van Militair Strafrecht     Artikel 5 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich, in tijd van oorlog, buiten Nederland schuldig maakt aan een strafbaar feit, waarvan onder die omstandigheden de kennisneming behoort aan de gerechten bedoeld in de Wet militaire strafrechtspraak . BWBR0001869
Artikel 5a, Wetboek van Militair Strafrecht     Artikel 5a • 1. Op feiten door in artikel 2 van de Wet militaire strafrechtspraak genoemde personen begaan in of met betrekking tot Aruba, Curaçao of Sint Maarten of in of met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is het aldaar geldende strafrecht toepasselijk, indien de Nederlandse strafwet tegen zodanige feiten geen straf bedreigt. • 2. Indie... BWBR0001869
Artikel 5b, Wetboek van Militair Strafrecht     Artikel 5b Indien de Nederlandse strafwet op feiten door in artikel 2 van de Wet militaire strafrechtspraak genoemde personen begaan in of met betrekking tot Aruba, Curaçao of Sint Maarten of in of met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba, een lagere vrijheidsstraf of geldboete stelt dan de strafwet van Aruba, Curaçao of Sint Maarten of de openbare lichamen ... BWBR0001869
Artikel 6, Wetboek van Militair Strafrecht     Artikel 6 Onverminderd het bepaalde met betrekking tot de straffen in het gemene strafrecht kan de militair worden opgelegd: • a. als hoofdstraf: militaire detentie; • b. als bijkomende straf: ontzegging van bepaalde bevoegdheden. BWBR0001869
Artikel 10, Wetboek van Militair Strafrecht     Artikel 10 Voor de gevangenisstraf en de hechtenis gelden de in het gemene recht daarvoor gegeven regelen met dien verstande dat bij algemene maatregel van rijksbestuur voor militairen bijzondere voorschriften met betrekking tot de arbeid, de bestemming van de opbrengst van de verplichte arbeid en de geestelijke, culturele en sociale verzorging kunnen worden vastgesteld. BWBR0001869
Artikel 11, Wetboek van Militair Strafrecht     Artikel 11 • 1. Ingeval gevangenisstraf of hechtenis kan worden uitgesproken is de rechter bevoegd in plaats daarvan tot militaire detentie te veroordelen. • 2. De duur van de militaire detentie zal de duur van de tegen het feit bedreigde vrijheidsstraf en die van zes maanden niet mogen overschrijden. • 3. Artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht is bij het opleggen van... BWBR0001869
  1, 2, 3 ... 145, 146, 147   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie

Staatshoofd