916 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 90, 91, 92   »
Artikel 4, Wet algemene bepalingen     Artikel 4 De wet verbindt alleen voor het toekomende en heeft geene terugwerkende kracht. BWBR0001833
Artikel 5, Wet algemene bepalingen     Artikel 5 Eene wet kan alleen door eene latere wet, voor het geheel of gedeeltelijk, hare kracht verliezen. BWBR0001833
Artikel 8, Wet algemene bepalingen     Artikel 8 De strafwetten en de verordeningen van policie, zijn verbindende voor allen die zich op het grondgebied van het Koningrijk bevinden. BWBR0001833
Artikel 9, Wet algemene bepalingen     Artikel 9 Het burgerlijk regt van het Koningrijk is hetzelfde voor vreemdelingen als voor de Nederlanders, zoo lange de wet niet bepaaldelijk het tegendeel vaststelt. BWBR0001833
Artikel 11, Wet algemene bepalingen     Artikel 11 De regter moet volgens de wet regt spreken: hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeelen. BWBR0001833
Artikel 12, Wet algemene bepalingen     Artikel 12 Geen regter mag bij wege van algemeene verordening, dispositie of reglement, uitspraak doen in zaken welke aan zijne beslissing onderworpen zijn. BWBR0001833
Artikel 13, Wet algemene bepalingen     Artikel 13 De regter die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden. BWBR0001833
Artikel 13a, Wet algemene bepalingen     Artikel 13a De regtsmagt van den regter en de uitvoerbaarheid van regterlijke vonnissen en van authentieke akten worden beperkt door de uitzonderingen in het volkenregt erkend. BWBR0001833
Artikel 1, Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.     Artikel 1 • 1. De koopman, bedoeld in artikel 439, n°. 2, van het Wetboek van Strafrecht , is verplicht een register te houden, waarvan de bladen van een doorloopend nommer zijn voorzien en door de burgemeester van zijn woonplaats of de korpschef worden gewaarmerkt. • 2. In dit register zal door hem, onmiddellijk nadat de goederen door hem in ontvang zijn genomen, aanteekenin... BWBR0001856
Artikel 2, Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.     Artikel 2 De koopman, bedoeld in artikel 439, n°. 2, van het Wetboek van Strafrecht , is verplicht het door hem als zoodanig gehouden register op aanvrage te vertoonen aan den burgemeester of aan den door dezen aangewezen ambtenaar, als ook aan den bevelvoerenden officier of aan den door dezen aangewezen officier of onderofficier. BWBR0001856
  1, 2, 3 ... 90, 91, 92   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie

Staatshoofd