26.623 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 2661, 2662, 2663   »
Artikel 1, Besluit ex artikel 8 Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: "Garantiewet": de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië ; "Onze Minister": Onze Minister van Binnenlandse Zaken; "overheidsdienaren", "gewezen overheidsdienaren" en "nagelaten betrekkingen": hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Garantiewet; "commissie": een commissie als bedoeld in artikel 8 van de Garant... BWBR0002110
Artikel 2, Besluit ex artikel 8 Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië     Artikel 2 Er is een commissie, gevestigd te 's-Gravenhage, welke de naam draagt van "Garantiewetcommissie". BWBR0002110
Artikel 3, Besluit ex artikel 8 Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië     Artikel 3 • 1. De commissie is samengesteld uit ten hoogste een voorzitter, een tweede voorzitter, twee leden en twee plaatsvervangende leden. • 2. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris. • 3. De secretaris kan worden benoemd tot waarnemend lid of waarnemend plaatsvervangend lid. BWBR0002110
Artikel 4, Besluit ex artikel 8 Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië     Artikel 4 De voorzitter, de tweede voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden, de secretaris en hun eventuele waarnemers mogen rechtstreeks noch zijdelings in dienst zijn van of werkzaam zijn bij de Republiek Indonesië, dan wel bij een overheidslichaam of overheidsinstelling van die Republiek. BWBR0002110
Artikel 5, Besluit ex artikel 8 Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië     Artikel 5 De voorzitter, de tweede voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd door Onze Minister. BWBR0002110
Artikel 6, Besluit ex artikel 8 Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië     Artikel 6 Eén lid en één plaatsvervangend lid worden niet benoemd dan nadat elk der besturen van door Onze Minister aan te wijzen vakorganisaties of centralen van vakorganisaties, welke belangen behartigen van overheidsdienaren of gewezen overheidsdienaren, op wie de Garantiewet van toepassing is, in de gelegenheid is gesteld binnen een door Onze Minister te bepalen termijn een aanbeveling t... BWBR0002110
Artikel 7, Besluit ex artikel 8 Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië     Artikel 7 • 1. Onze Minister benoemt de secretaris na overleg met de commissie en kan desnodig verder personeel aan de commissie toevoegen. • 2. Bij ontstentenis of wettige reden van verhindering van de secretaris kan de voorziter een waarnemend secretaris aanwijzen. BWBR0002110
Artikel 10, Besluit ex artikel 8 Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië     Artikel 10 • 1. Alvorens hun functie te aanvaarden leggen de voorzitter, de tweede voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de secretaris de volgende eed (verklaring en belofte) af: "Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk noch onmiddellijk onder welke naam of voorwendsel ook tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd noch... BWBR0002110
Artikel 11, Besluit ex artikel 8 Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië     Artikel 11 • 1. De voorzitter, de tweede voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de secretaris kunnen worden ontslagen: • a. wanneer zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf tot gevangenisstraf of hechtenis zijn veroordeeld; • b. wegens verandering van woonplaats. • 2. Anders dan op hun aanvraag worden zij ontslagen: •... BWBR0002110
Artikel 12, Besluit ex artikel 8 Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië     Artikel 12 • 1. Zaken, tot welker beslissing de commissie bevoegd is, kunnen aanhangig worden gemaakt door: • a. Onze Minister, • b. vervalt. • c. de betrokken overheidsdienaar, • d. de betrokken gewezen overheidsdienaar, • e. ieder van de betrokken nagelaten betrekkingen, • f. de personen, bedoeld in de op artikel 9 der Garantiewet steunend... BWBR0002110
  1, 2, 3 ... 2661, 2662, 2663   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied