108 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »
Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit rechtspositie vrijwillige brandweerambtenaren BES     Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; • b. vrijwillige ambtenaar: degene die door Onze Minister is benoemd tot vrijwillige ambtenaar, aangesteld om werkzaamheden bij het brandweerkorps van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verrichten. BWBR0028587
Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit rechtspositie vrijwillige brandweerambtenaren BES     Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. De vrijwillige ambtenaar ontvangt per kalenderjaar een aan zijn functie verbonden vaste vergoeding. • 2. De vrijwillige ambtenaar beneden de rang van hoofdbrandmeester die in opdracht van Onze Minister een voor zijn functie relevante cursus volgt dan wel deelneemt aan een oefening, ontvangt daarvoor een vergoedin... BWBR0028587
Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit rechtspositie vrijwillige brandweerambtenaren BES     Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Onze Minister kan een vergoeding toekennen voor het verrichten van wacht-, consignatie-, en bewakingsdiensten door de vrijwillige ambtenaar. • 2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de hoogte van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid. BWBR0028587
Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit rechtspositie vrijwillige brandweerambtenaren BES     Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Onze Minister kan in bijzondere gevallen aan de vrijwillige ambtenaar een vergoeding voor derving van loon of inkomsten toekennen wegens het verrichten van de in artikel 2, tweede en derde lid , bedoelde brandweerdienst. BWBR0028587
Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit rechtspositie vrijwillige brandweerambtenaren BES     Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. De vrijwillige ambtenaar die ingevolge wettelijke verplichting als militair in werkelijke dienst is, wordt geacht niet beschikbaar te zijn. • 2. Indien de periode van werkelijke militaire dienst van de vrijwillige ambtenaar meer dan twee maanden is, heeft hij gedurende deze periode geen recht op de aan zijn rang ... BWBR0028587
Artikel 6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit rechtspositie vrijwillige brandweerambtenaren BES     Artikel 6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Onze Minister sluit ten behoeve van de vrijwillige ambtenaar een ongevallenverzekering af. • 2. De verzekering, bedoeld in het eerste lid, bevat in elk geval de bepaling dat bij blijvende arbeidsongeschiktheid aanspraak op een uitkering ineens bestaat. • 3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt versta... BWBR0028587
Artikel 7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit rechtspositie vrijwillige brandweerambtenaren BES     Artikel 7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. De vrijwillige ambtenaar wordt bij aanstelling in kennis gesteld van de bepalingen van de door Onze Minister te zijnen behoeve gesloten ongevallenverzekering. • 2. Van wijzigingen in de in het eerste lid bedoelde bepalingen wordt de vrijwillige ambtenaar voor de inwerkingtreding ervan in kennis gesteld. BWBR0028587
Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit rechtspositie vrijwillige brandweerambtenaren BES     Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. De vrijwillige ambtenaar die arbeidsongeschikt is, heeft, indien deze ongeschiktheid blijkens een geneeskundig onderzoek het gevolg is van een ongeval in verband met de vervulling van zijn functie, aanspraak op een uitkering overeenkomstig de bepalingen van de verzekering, bedoeld in artikel 6, eerste lid . • ... BWBR0028587
Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit rechtspositie vrijwillige brandweerambtenaren BES     Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Indien een vrijwillige ambtenaar ten gevolge van een ongeval in verband met de vervulling van zijn functie komt te overlijden, hebben zijn weduwe of weduwnaar aanspraak op een uitkering overeenkomstig de bepalingen van de ongevallen verzekering, bedoeld in artikel 5, eerste lid . • 2. Artikel 40, derde en vier... BWBR0028587
Artikel 10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit rechtspositie vrijwillige brandweerambtenaren BES     Artikel 10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] In geval van een ongeval, ontstaan ten gevolge van de vervulling van zijn functie, ontvangt de vrijwillige ambtenaar een vergoeding van de kosten van geneeskundige behandeling of verzorging die te zijnen laste blijven en die naar het oordeel van Onze Minister noodzakelijk zijn gemaakt. BWBR0028587
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd