12 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Besluit taken telecommunicatie en post en vergoedingen post BES     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder Autoriteit Consument en Markt: Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt . BWBR0032728
Artikel 2, Besluit taken telecommunicatie en post en vergoedingen post BES     Artikel 2 De Autoriteit Consument en Markt heeft tot taak: • a. het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet post BES betreffende het vervoer van postzendingen, uitgezonderd het bepaalde in artikel 19 van deze wet ; • b. het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet telecommunicatievoorzieningen BES ... BWBR0032728
Artikel 3, Besluit taken telecommunicatie en post en vergoedingen post BES     Artikel 3 De Autoriteit Consument en Markt is bevoegd geschillen te beslechten tussen concessiehouders, tussen andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten en tussen concessiehouders en andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten inzake de nakoming van een verplichting ingevolge de hoofdstukken 2 , 3 of 4 van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES . De besliss... BWBR0032728
Artikel 4, Besluit taken telecommunicatie en post en vergoedingen post BES     Artikel 4 Indien concessiehouders of andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten een geschil hebben, kunnen zij zich onder opgaaf van redenen schriftelijk richten tot de Autoriteit Consument en Markt met het verzoek hieromtrent een beslissing te nemen. Een zodanig verzoek wordt ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt. BWBR0032728
Artikel 5, Besluit taken telecommunicatie en post en vergoedingen post BES     Artikel 5 • 1. Binnen één maand na de indiening van het verzoek om een beslissing verstrekken beide partijen in het geschil de Autoriteit Consument en Markt alle gegevens die benodigd zijn om een beslissing te kunnen nemen. • 2. Indien de Autoriteit Consument en Markt niettemin de verstrekte gegevens onvoldoende acht, verzoekt zij de betrokken partij binnen twee weken aanvullen... BWBR0032728
Artikel 6, Besluit taken telecommunicatie en post en vergoedingen post BES     Artikel 6 De Autoriteit Consument en Markt toetst een geschil inzake de toegang tot of de koppeling van infrastructuur in ieder geval aan de volgende uitgangspunten: • a. de voorwaarden voor toegang en koppeling dienen non-discriminatoir te zijn; dat wil zeggen dat toegang en koppeling steeds in overeenkomstige situaties tegen overeenkomstige voorwaarden en tarieven worden aangeboden; &... BWBR0032728
Artikel 7, Besluit taken telecommunicatie en post en vergoedingen post BES     Artikel 7 Binnen drie maanden na de indiening van het verzoek neemt de Autoriteit Consument en Markt een beslissing. BWBR0032728
Artikel 8, Besluit taken telecommunicatie en post en vergoedingen post BES     Artikel 8 • 1. De op grond van artikel 14 van de Wet post BES verschuldigde vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de voor het kalenderjaar waarvoor de vergoeding geldt, geraamde kosten. • 2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de door de concessiehouder verschuldigde vergoeding is bepaald in een concessie die is verleend krachtens artikel 2, eers... BWBR0032728
Artikel 9, Besluit taken telecommunicatie en post en vergoedingen post BES     Artikel 9 [Wijzigt dit besluit.] BWBR0032728
Artikel 10, Besluit taken telecommunicatie en post en vergoedingen post BES     Artikel 10 Het Besluit geschillenbeslechting concessiehouders BES wordt ingetrokken. BWBR0032728
  1, 2   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd