22 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1, Besluit geluidsbelasting luchtvaartterreinen BES     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: BWBR0035206
Artikel 2, Besluit geluidsbelasting luchtvaartterreinen BES     Artikel 2 • 1. De grenswaarde voor de toegelaten geluidsbelasting, bedoeld in artikel 33, tweede lid, onderdeel a, van de Luchtvaartwet BES , is 56 dB(A) L den . • 2. Ter bepaling van de toelaatbaarheid van bepaalde bestemmingen op gronden gelegen binnen de geluidszone, is de maximale waarde van geluidsbelasting, bedoeld in artikel 33, tweede lid, onderdeel b, van de ... BWBR0035206
Artikel 3, Besluit geluidsbelasting luchtvaartterreinen BES     Artikel 3 • 1. In het gebied dat gelegen is binnen de contour van 70 dB(A) L den is nieuwbouw van een woning en een geluidsgevoelig gebouw niet toegestaan en worden woningen en geluidsgevoelige gebouwen aan hun bestemming onttrokken. • 2. Beëindiging van bestaand gebruik van een woning gelegen in het gebied, bedoeld in het eerste lid, kan niet worden gevergd. • 3. Va... BWBR0035206
Artikel 4, Besluit geluidsbelasting luchtvaartterreinen BES     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0035206
Artikel 5, Besluit geluidsbelasting luchtvaartterreinen BES     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit geluidsbelasting luchtvaartterreinen BES. BWBR0035206
Artikel 1, Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: BWBR0036481
Artikel 2, Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES     Artikel 2 • 1. Als categorie van inrichtingen als bedoeld in de artikelen 1.2, derde lid , 5.1, tweede lid , en 5.6, tweede lid, van de wet worden aangewezen inrichtingen voor het opslaan of overslaan van aardolie, aardolieproducten of koolwaterstoffen in vloeibare toestand met een capaciteit voor de opslag van deze stoffen of producten van 2.500 m 3 of meer. • 2.... BWBR0036481
Artikel 3, Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES     Artikel 3 Onze Minister is bevoegd gezag voor inrichtingen als bedoeld in artikel 2 . BWBR0036481
Artikel 4, Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES     Artikel 4 Degene die een inrichting als bedoeld in artikel 2 opricht, in werking heeft of, onverminderd artikel 5.1, derde lid , en 5.25 van de wet , de inrichting of de werking daarvan wil veranderen, vraagt een vergunning aan bij Onze Minister. BWBR0036481
Artikel 5, Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES     Artikel 5 • 1. Bij de aanvraag om een vergunning worden de volgende stukken en gegevens over hierna genoemde onderwerpen verstrekt: • a. de naam en het adres van degene die de inrichting opricht dan wel verandert of de werking daarvan verandert of de inrichting in werking heeft, en, indien dit iemand anders is, van degene die de inrichting drijft of zal drijven; • b. het a... BWBR0036481
  1, 2, 3   »