591 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 58, 59, 60   »
Artikel 1, Besluit opkopersregisters BES     Artikel 1 • 1. De goud- of zilversmid, kashouder, horlogemaker, rijwielhandelaar, uitdrager, opkoper of tagrijn, bedoeld in de artikelen 457 en 459 van het Wetboek van Strafrecht BES, is verplicht een register te houden, waarvan de bladen van een doorlopend nummer zijn voorzien en door de gezaghebber van het openbaar lichaam waar betrokkene woonplaats heeft, worden gewaarmerkt. • ... BWBR0028297
Artikel 2, Besluit opkopersregisters BES     Artikel 2 In dit register zal door hem, onmiddellijk nadat de goederen door hem in ontvangst zijn genomen, aantekening worden gedaan van iedere koop, inruiling, aanneming als geschenk of in pand, gebruik of bewaringneming van goederen. BWBR0028297
Artikel 3, Besluit opkopersregisters BES     Artikel 3 De inschrijving geschiedt zonder witte vakken, gapingen of tussenruimten met aanduiding van de dag waarop, van de persoon van wie of van de verkoop op openbaar gezag, waarbij de goederen verkregen zijn. De schriftelijke toestemming, door of vanwege de bevelvoerende officier, waar zij vereist is, verleend, wordt aan het register gehecht. BWBR0028297
Artikel 4, Besluit opkopersregisters BES     Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde personen zullen tevens in het register aantekenen, aan wie en op welke dag de goederen voor henzelf of namens hun lastgever door hen zijn verkocht, verruild, in pand gegeven of op enige andere wijze met hun medeweten of door hun toedoen uit hun bezit zijn geraakt. BWBR0028297
Artikel 5, Besluit opkopersregisters BES     Artikel 5 De opkoper, bedoeld in artikel 459 van het Wetboek van Strafrecht BES is verplicht het door hem als zodanig gehouden register op eerste aanvrage ter inzage te geven aan de gezaghebber of de door deze aangewezen ambtenaar, alsook aan de bevelvoerende officier of aan de door deze aangewezen officier of onderofficier. BWBR0028297
Artikel 6, Besluit opkopersregisters BES     Artikel 6 Het register als bedoeld in artikel 1 wordt ingericht conform het aan dit besluit gehechte model. BWBR0028297
Artikel 7, Besluit opkopersregisters BES     Artikel 7 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit opkopersregisters BES. BWBR0028297
Enig artikel, Besluit ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Faillissementswet BES     Enig artikel De in artikel 5, lid 1 van de Faillissementswet BES bedoelde oproeping door de griffier geschiedt door middel van de post, van de telegraaf of van een dienaar van de openbare macht. Indien de griffier de oproeping per post verzendt, geschiedt de verzending per aangetekende brief. Indien de griffier de oproeping doet door middel van de telegraaf voorziet hij het telegram van de aanw... BWBR0028299
Artikel 1, Besluit ter uitvoering van artikel 16, tweede lid van de Faillissementswet BES     Artikel 1 Het register, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Faillissementswet BES, wordt ingericht volgens het bij dit besluit behoorend model. Alle inschrijvingen in het register worden door den griffier onderteekend. BWBR0028327
Artikel 2, Besluit ter uitvoering van artikel 16, tweede lid van de Faillissementswet BES     Artikel 2 Registers, welke voldoen aan het model behoorende bij het in het tweede lid van dit artikel bedoeld besluit, kunnen ook verder worden gebezigd, wanneer zij, voor zooveel noodig, met het bij het onderhavige besluit behoorende model in overeenstemming worden gebracht. Register, bedoeld in art. 16, 2de lid, van de Faillissementswet BES. • 1. Jaar en volgnummer gedurende den loop v... BWBR0028327
  1, 2, 3 ... 58, 59, 60   »