468 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 45, 46, 47   »
Artikel 1, Archiefbesluit BES     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; • b. wet: Archiefwet BES ; • c. selectielijst: lijst als bedoeld in artikel 7 van de wet . BWBR0028445
Artikel 2, Archiefbesluit BES     Artikel 2 [vervallen] BWBR0028445
Artikel 3, Archiefbesluit BES     Artikel 3 • 1. Bij het ontwerpen en vaststellen van selectielijsten, bij besluiten omtrent de vervanging van archiefbescheiden door reproducties en bij besluiten omtrent de vervreemding van archiefbescheiden wordt rekening gehouden met: • a. de taak van het betreffende overheidsorgaan; • b. de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen; • c. de w... BWBR0028445
Artikel 4, Archiefbesluit BES     Artikel 4 De zorgdrager betrekt bij het ontwerpen van een selectielijst ten minste: • a. één of meer personen die deskundig zijn ten aanzien van de organisatie en taken van het betreffende overheidsorgaan; • b. één of meer personen die deskundig zijn ten aanzien van het beheer van de nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van het desbetreffende ov... BWBR0028445
Artikel 5, Archiefbesluit BES     Artikel 5 Een selectielijst bestaat tenminste uit: • a. een titel waaruit blijkt op welk overheidsorgaan de selectielijst betrekking heeft; • b. een opsomming van taken van dat overheidsorgaan; • c. een systematische opsomming van categorieën archiefbescheiden, waarin bij iedere categorie is aangegeven of de archiefbescheiden bewaard worden, dan wel na welke termijn zij vo... BWBR0028445
Artikel 6, Archiefbesluit BES     Artikel 6 [vervallen] BWBR0028445
Artikel 7, Archiefbesluit BES     Artikel 7 • 1. Vernietiging van niet in een archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden geschiedt op last van de zorgdrager. • 2. Tot vernietiging van in een archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden mag de beheerder slechts overgaan na machtiging van degene, op wiens last deze archiefbescheiden zijn overgebracht. BWBR0028445
Artikel 8, Archiefbesluit BES     Artikel 8 • 1. Van vernietiging van archiefbescheiden wordt een verklaring opgemaakt, die ten minste inhoudt een specificatie van deze archiefbescheiden alsmede aangeeft op grond waarvan de vernietiging is geschied. • 2. Een exemplaar van deze verklaring wordt bewaard door degene, onder wie de archiefbescheiden, indien zij niet waren vernietigd, zouden behoren te berusten. BWBR0028445
Artikel 9, Archiefbesluit BES     Artikel 9 [vervallen] BWBR0028445
Artikel 16, Archiefbesluit BES     Artikel 16 • 1. De zorgdrager besluit tot vervanging van archiefbescheiden door reproducties slechts indien de vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens. • 2. De zorgdrager maakt zowel bij een aanvraag om een machtiging als bedoeld in artikel 8 van de wet , als bij de bekendmaking van een besluit als ... BWBR0028445
  1, 2, 3 ... 45, 46, 47   »