407 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 39, 40, 41   »
Artikel 1, Besluit op basis van artikel 8, tweede lid, van de Wet minimumlonen BES     Artikel 1 De werknemer die de leeftijd van 16 jaar doch niet die van 21 jaar heeft bereikt, heeft de aanspraak bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet minimumlonen BES . BWBR0028325
Artikel 2, Besluit op basis van artikel 8, tweede lid, van de Wet minimumlonen BES     Artikel 2 Het minimumloon waarop artikel 1 aanspraak geeft, bedraagt voor de hierna te onderscheiden leeftijdsklassen het daarbij aan te geven percentage van het minimumloon, dat ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Wet minimumlonen BES voor de desbetreffende werknemer zou hebben gegolden indien hij de leeftijd van 21 jaar al zou hebben bereikt: de 16 en 17-jarigen: 65 de 18-jarigen... BWBR0028325
Artikel 2a, Besluit op basis van artikel 8, tweede lid, van de Wet minimumlonen BES     Artikel 2a Dit besluit berust op artikel 8, tweede lid, van de Wet minimumlonen BES . BWBR0028325
Artikel 3, Besluit op basis van artikel 8, tweede lid, van de Wet minimumlonen BES     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit op basis van artikel 8, tweede lid, van de Wet minimumlonen BES . BWBR0028325
Artikel 1, Arbeidsbesluit hotels, restaurants en casino’s 2000 BES     Artikel 1 • 1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • 2. Het is verboden een werknemer arbeid te laten verrichten, waardoor de arbeidsduur genoemd in het eerste lid, wordt overschreden, anders dan bij wijze van overwerk. • 3. Bij collectieve arbeidsovereenkomst kan van het eerste lid worden afgeweken. BWBR0028326
Artikel 2, Arbeidsbesluit hotels, restaurants en casino’s 2000 BES     Artikel 2 • 1. Ten aanzien van arbeid, verricht in de bedrijfstakken in de bedrijfssectoren hotels en restaurants, geldt in afwijking van de desbetreffende bepalingen van de Arbeidswet 2000 BES , het volgende: • a. Artikel 9, eerste lid, onderdelen a en c, van de Arbeidswet 2000 BES zijn niet van toepassing; • b. Artikel 9, tweede lid, onderdelen a en c, van de Arb... BWBR0028326
Artikel 3, Arbeidsbesluit hotels, restaurants en casino’s 2000 BES     Artikel 3 Dit besluit berust op artikel 27 van de Arbeidswet 2000 BES . BWBR0028326
Artikel 4, Arbeidsbesluit hotels, restaurants en casino’s 2000 BES     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Arbeidsbesluit hotels, restaurants en casino’s 2000 BES. BWBR0028326
Artikel 1, Arbeidsbesluit jeugdigen BES     Artikel 1 [vervallen] BWBR0028377
Artikel 2, Arbeidsbesluit jeugdigen BES     Artikel 2 • 1. Een jeugdige mag geen arbeid verrichten waarbij: • a. het dragen van beschuttingsmiddelen tegen voor de gezondheid schadelijke invloeden krachtens de Arbeidsveiligheidswet BES is voorgeschreven; • b. gevaar bestaat dat schadelijke stoffen bij de verwaarlozing van de persoonlijke hygiëne via de mond in het organisme worden opgenomen; • c. de ins... BWBR0028377
  1, 2, 3 ... 39, 40, 41   »