289 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 27, 28, 29   »
Artikel 1, Besluit wettelijke rente BES     Artikel 1 De wettelijke rente, bedoeld in artikel 120 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek BES , is gelijk aan de beleningsrente die door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten laatstelijk is vastgesteld voor de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar, vermeerderd met 2 procentpunten. Wettelijke rente die loopt op de eerste dag van het betreffende halfjaar, wordt met ingang ... BWBR0028339
Artikel 2, Besluit wettelijke rente BES     Artikel 2 Dit besluit berust op artikel 120, Boek 6, Burgerlijk Wetboek BES. BWBR0028339
Artikel 3, Besluit wettelijke rente BES     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als Besluit wettelijke rente BES. BWBR0028339
Artikel 1, Besluit voogdijraad BES     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie; • b. voogdijraad: de voogdijraad, bedoeld in artikel 238, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES ; • c. openbaar lichaam: Bonaire, Sint Eustatius of Saba. BWBR0031445
Artikel 2, Besluit voogdijraad BES     Artikel 2 De voogdijraad heeft een vertegenwoordiging in elk der openbare lichamen. BWBR0031445
Artikel 3, Besluit voogdijraad BES     Artikel 3 • 1. De voogdijraad bestaat uit drie leden, de voorzitter inbegrepen, die elk afkomstig zijn uit een ander openbaar lichaam. • 2. De voogdijraad heeft drie plaatsvervangende leden, elk afkomstig uit een ander openbaar lichaam, die zodanig invallen bij afwezigheid van een lid dat steeds verzekerd is dat alle openbare lichamen in de voogdijraad vertegenwoordigd zijn. &bu... BWBR0031445
Artikel 4, Besluit voogdijraad BES     Artikel 4 • 1. De leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd, geschorst en ontslagen door Onze Minister. • 2. De leden en plaatsvervangende leden van de voogdijraad worden benoemd op grond van de deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van de taken van de voogdijraad alsmede op grond van relevante maatschappelijke of bestuurlijke kennis en ervaring. • 3. De ... BWBR0031445
Artikel 5, Besluit voogdijraad BES     Artikel 5 • 1. Tussentijds ontslag wordt verleend aan een lid of een plaatsvervangend lid: • a. als hij zich vestigt buiten het openbaar lichaam dat hij vertegenwoordigt; • b. bij gebleken ongeschiktheid; • c. als hij onder curatele is gesteld; • d. als hij bij onherroepelijk vonnis veroordeeld is voor enig misdrijf; • e. wegens slecht levensgedrag; &... BWBR0031445
Artikel 6, Besluit voogdijraad BES     Artikel 6 • 1. Wanneer een vacature van lid of plaatsvervangend lid openvalt, geeft de voogdijraad onverwijld kennis aan Onze Minister, onder aanbieding van de aanbeveling als bedoeld in artikel 4, derde lid . • 2. Bij een periodiek aftreden van leden of plaatsvervangende leden geschieden de kennisgeving en de aanbeveling, bedoeld in artikel 4, derde lid , uiterlijk drie m... BWBR0031445
Artikel 7, Besluit voogdijraad BES     Artikel 7 Bij belet, ontstentenis of afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door de plaatsvervangende voorzitter en bij belet, ontstentenis of afwezigheid van de plaatsvervangende voorzitter door het in dienstjaren oudste lid. Bij gelijke diensttijd geschiedt de vervanging door het in leeftijd oudste lid. BWBR0031445
  1, 2, 3 ... 27, 28, 29   »