338 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 32, 33, 34   »
Artikel 1, Besluit etikettering van levensmiddelen BES     Artikel 1 • 1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. etikettering: de vermeldingen, aanwijzingen, fabrieks- of handelsmerken, afbeeldingen of tekens die betrekking hebben op een levensmiddel en voorkomen op enig verpakkingsmiddel, document, schriftstuk, etiket, band of label, dat respectievelijk die bij dit levensmiddel is gevoegd of daarop... BWBR0028313
Artikel 1a, Besluit etikettering van levensmiddelen BES     Artikel 1a Dit besluit berust op de onderdelen a, f en j van het eerste lid van artikel 3 van de Warenwet BES . BWBR0028313
Artikel 2, Besluit etikettering van levensmiddelen BES     Artikel 2 • 1. Het is verboden eet- of drinkwaren te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften in dit besluit gesteld met betrekking tot hun aanduiding en tot het bezigen van vermeldingen of voorstellingen. • 2. Het is verboden eet- of drinkwaren te verhandelen waarvan de datum van minimale houdbaarheid, bedoeld in artikel 16 , respectievelijk de uiterste co... BWBR0028313
Artikel 3, Besluit etikettering van levensmiddelen BES     Artikel 3 Bij de verhandeling van voorverpakte, verpakte of onverpakte eet- of drinkwaren moet, met inachtneming van de bij dit besluit terzake gestelde regels, de van toepassing zijnde aanduiding worden gebezigd. BWBR0028313
Artikel 4, Besluit etikettering van levensmiddelen BES     Artikel 4 • 1. De aanduiding, bedoeld in artikel 3 , is de aanduiding voorgeschreven in de wettelijke bepalingen die op de betrokken eet- of drinkwaar van toepassing zijn. Bij het ontbreken van dergelijke bepalingen is de aanduiding: • a. de benaming die uitsluitend mag worden gebezigd voor de eet- of drinkwaar waaraan die benaming in een wettelijk voorschrift is voorbehouden;... BWBR0028313
Artikel 5, Besluit etikettering van levensmiddelen BES     Artikel 5 • 1. Bij de verhandeling van voorverpakte eet- of drinkwaren moeten, met inachtneming van de bij dit besluit gestelde regels, de volgende vermeldingen worden gebezigd: • a. een lijst van ingrediënten; • b. de hoeveelheid van een ingrediënt of van een categorie van ingrediënten; • c. de nettohoeveelheid; • d. de datum van minimale houdbaarheid, on... BWBR0028313
Artikel 6, Besluit etikettering van levensmiddelen BES     Artikel 6 • 1. De vermelding van de lijst van ingrediënten, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a , moet zonder onderbreking geschieden in de volgorde van afnemend gewicht waarin de ingrediënten bij de bereiding zijn gebruikt, voorafgegaan door het woord «ingrediënten». Een gewichtstolerantie van 10% relatief is daarbij toegestaan. • 2. Als gewicht in de zin van het e... BWBR0028313
Artikel 7, Besluit etikettering van levensmiddelen BES     Artikel 7 • 1. Ingrediënten moeten worden vermeld met hun specifieke naam. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing. • 2. In afwijking van het eerste lid: • a. mogen ingrediënten, omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage I , worden vermeld met de daar vermelde groepsnaam, met inachtneming van de voorschriften voor zover daarbij aangegeven; • ... BWBR0028313
Artikel 8, Besluit etikettering van levensmiddelen BES     Artikel 8 • 1. In afwijking van artikel 6, eerste lid , mogen voor waren die zijn geconcentreerd of gedroogd en waaraan water moet worden toegevoegd om deze voor gebruik gereed te maken, in plaats van het woord «ingrediënten» worden gebezigd de woorden «ingrediënten van de waar na toebereiding» of woorden van gelijke strekking, gevolgd door een lijst van de in de waar aanwezige... BWBR0028313
Artikel 9, Besluit etikettering van levensmiddelen BES     Artikel 9 De in artikel 5, eerste lid, onder a , bedoelde lijst van ingrediënten behoeft niet te worden vermeld ten aanzien van: • a. verse groenten, vers fruit en aardappelen, tenzij deze produkten zijn geschild, gesneden of een andere soortgelijke behandeling hebben ondergaan; • b. water met koolzuur indien het water met een benaming is aangeduid waaruit die hoedanigheid bli... BWBR0028313
  1, 2, 3 ... 32, 33, 34   »