33 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4   »
Artikel 1, Besluit zorgverzekering BES     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; • b. RCN: de Rijksdienst Caribisch Nederland, genoemd in artikel 2 van het Organisatie- en mandaatbesluit BZK-BES ; • c. Zorgverzekeringskantoor BES: het onderdeel van het RCN dat ten behoeve van Onze Minister ten dien... BWBR0029404
Artikel 2, Besluit zorgverzekering BES     Artikel 2 Ingezetene in de zin van dit besluit is degene, die rechtmatig op het grondgebied van de BES-eilanden woont. BWBR0029404
Artikel 3, Besluit zorgverzekering BES     Artikel 3 • 1. Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. • 2. Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen welke op het grondgebied van de BES-eilanden hun thuishaven hebben, ten opzichte van de bemanning als deel van de BES-eilanden beschouwd. • 3. Hij die de BES-eilanden metterwoon heeft verlaten en binnen een ja... BWBR0029404
Artikel 4, Besluit zorgverzekering BES     Artikel 4 • 1. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 29, derde lid , is verzekerd overeenkomstig de bepalingen van dit besluit degene, die: • a. ingezetene is; • b. geen ingezetene is, doch op het grondgebied van de BES-eilanden in dienstbetrekking arbeid verricht ter zake waarvan het loon is onderworpen aan de Wet loonbelasting BES ; • c. voor zover de... BWBR0029404
Artikel 5, Besluit zorgverzekering BES     Artikel 5 • 1. De rechten en plichten ingevolge dit besluit zijn van rechtswege opgeschort gedurende de periode waarover Onze Minister van Justitie in het kader van de uitvoering van een rechterlijke uitspraak verantwoordelijk is voor de verstrekking van geneeskundige zorg aan een verzekerde. • 2. De verzekerde die het betreft meldt Onze Minister de dag waarop de periode, bedoeld... BWBR0029404
Artikel 6, Besluit zorgverzekering BES     Artikel 6 • 1. De verzekerden hebben ter voorziening in de geneeskundige verzorging aanspraak op: • a. huisartsenzorg; • b. medisch-specialistische zorg; • c. ziekenhuiszorg; • d. paramedische zorg; • e. tandheelkundige zorg; • f. farmaceutische zorg; • g. hulpmiddelenzorg; • h. verloskundige zorg; BWBR0029404
Artikel 7, Besluit zorgverzekering BES     Artikel 7 Onze Minister beslist, na advies van het Zorgverzekeringskantoor BES, of de wijzigingen van de aard, inhoud en omvang van de prestaties die ingevolge een daartoe strekkend advies van het College voor zorgverzekeringen worden aangebracht in het wettelijk aansprakenpakket, bedoeld in artikel 6 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 11 van de Zorgverzekeringswet , ... BWBR0029404
Artikel 8, Besluit zorgverzekering BES     Artikel 8 • 1. Onze Minister sluit met op het grondgebied van de BES-eilanden gevestigde en naar het oordeel van Onze Minister daarvoor in aanmerking komende zorgaanbieders, overeenkomsten ter verwezenlijking van de aanspraken van verzekerden, neergelegd in artikel 6 , in zodanige omvang dat Onze Minister in staat is zijn verplichtingen jegens de verzekerden naar behoren na te komen.... BWBR0029404
Artikel 9, Besluit zorgverzekering BES     Artikel 9 Elke bepaling in de in artikel 8, eerste lid , bedoelde overeenkomsten, die in strijd is met dit besluit of de daarop berustende bepalingen is nietig. BWBR0029404
Artikel 10, Besluit zorgverzekering BES     Artikel 10 • 1. Onze Minister verifieert de verzekeringsgerechtigdheid van een persoon die aanspraak maakt op verstrekkingen door raadpleging van de basisadministratie BES. • 2. De verzekerde die zijn aanspraak op een verstrekking geldend wil maken, wendt zich voor het verkrijgen van de aanspraak tot een zorgaanbieder met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 8, eerste e... BWBR0029404
  1, 2, 3, 4   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd