47 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel 1, Besluit kwaliteit drinkwater BES     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. ISO-norm 17025: norm 17025, getiteld «Algemene eisen aan de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria» van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie; • b. Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. BWBR0028642
Artikel 2, Besluit kwaliteit drinkwater BES     Artikel 2 Dit besluit is van toepassing op: • a. drinkwater als bedoeld in de Wet drinkwater BES , behoudens voor zover die bij of krachtens die wet van de werking van die wet zijn uitgesloten; • b. drinkwater verpakt in flessen of andersoortig klein verpakkingsmateriaal, niet zijnde mineraal water; en • c. drinkwater dat in enig levensmiddelenbedrijf wordt gebruikt vo... BWBR0028642
Artikel 3, Besluit kwaliteit drinkwater BES     Artikel 3 Bij dit besluit horen de volgende bijlagen: • a. Bijlage A . Minimum kwaliteitseisen, omvattende de volgende onderdelen: • Ia. Microbiologische parameters, openbare of interne watervoorziening. • Ib. Microbiologische parameters, drinkwater verpakt in flessen of andersoortig klein verpakkingsmateriaal • II. Chemische parameters • IIIa. Indicatoren ... BWBR0028642
Artikel 4, Besluit kwaliteit drinkwater BES     Artikel 4 De minimum kwaliteitseisen, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Wet drinkwater BES zijn opgenomen in bijlage A . BWBR0028642
Artikel 5, Besluit kwaliteit drinkwater BES     Artikel 5 Drinkwater voldoet op de volgende punten aan de parameters die zijn opgenomen in de onderdelen I, II en III van de tabel in bijlage A : • a. voor water dat via een distributienet wordt geleverd, op het punt waar het binnen een gebouw of perceel aan de tappunten ter beschikking komt; • b. voor water dat geleverd wordt uit een tankschip of tankauto, op het punt waar h... BWBR0028642
Artikel 6, Besluit kwaliteit drinkwater BES     Artikel 6 Indien het drinkwater aan een tappunt niet voldoet aan de in artikel 5 bedoelde parameters en wordt vastgesteld dat het drinkwater bij het desbetreffende leverantiepunt van de distributeur daaraan wèl voldoet, wordt ervan uitgegaan dat het niet voldoen aan bedoelde parameters wordt veroorzaakt in het intern leidingnet. BWBR0028642
Artikel 7, Besluit kwaliteit drinkwater BES     Artikel 7 • 1. In gevallen als bedoeld in artikel 6 , waarin is vastgesteld dat het niet voldoen aan de in artikel 5 bedoelde parameters wordt veroorzaakt in het intern leidingnet, nemen de producenten en distributeurs in het geval van bij algemene maatregel van bestuur, nader aan te wijzen categorieën van openbare gelegenheden, voor zover zulks in hun vermogen ligt, passende ma... BWBR0028642
Artikel 8, Besluit kwaliteit drinkwater BES     Artikel 8 • 1. Indien niet voldaan wordt aan de onderdelen II of III van de tabel in bijlage A , kan het bestuurscollege, gehoord de toezichthouder, indien het belang van de volksgezondheid zich daartegen niet verzet en de watervoorziening in het desbetreffende gebied redelijkerwijs niet op een andere wijze kan worden voortgezet, op verzoek van de producent of distributeur ontheffi... BWBR0028642
Artikel 9, Besluit kwaliteit drinkwater BES     Artikel 9 • 1. Een besluit tot verlening van een ontheffing als bedoeld in artikel 8, eerste lid , of tot verlenging van de periode waarvoor de ontheffing geldt als bedoeld in artikel 8, zevende lid, omvat in ieder geval de volgende gegevens: • a. de redenen voor de ontheffing; • b. de parameter waarop de ontheffing betrekking heeft, de resultaten van eerdere metingen i... BWBR0028642
Artikel 10, Besluit kwaliteit drinkwater BES     Artikel 10 • 1. Indien het bestuurscollege, gehoord de toezichthouder, van oordeel is dat de overschrijding van de parameterwaarde van onderdelen II of III onbeduidend is en indien herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 13, eerste lid, onderdeel c, van de Wet drinkwater BES , het probleem binnen maximaal dertig dagen kunnen beëindigen, is artikel 8 niet van toepassing. &bull... BWBR0028642
  1, 2, 3, 4, 5   »