893 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 88, 89, 90   »
Artikel 1. Reikwijdte, Besluit voorkoming dubbele belasting BES     Reikwijdte Artikel 1. Reikwijdte • 1. Dit besluit is van toepassing voor de heffing van de navolgende belastingen: • a. inkomstenbelasting BES; • b. loonbelasting BES; • c. kansspelbelasting als bedoeld in hoofdstuk VIIA van de Belastingwet BES . • 2. Dit besluit vindt slechts toepassing voor zover niet op andere wijze in het voorkomen van dubbele belasting is voorzien. BWBR0029674
Artikel 2. Vaste inrichting en vaste vertegenwoordiger, Besluit voorkoming dubbele belasting BES     Vaste inrichting en vaste vertegenwoordiger Artikel 2. Vaste inrichting en vaste vertegenwoordiger • 1. In dit besluit wordt verstaan onder vaste inrichting: een duurzame inrichting van een onderneming met behulp waarvan de werkzaamheden van die onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend, daaronder begrepen: • a. de zetel van de leiding van de onderneming; • b. landbouwgronden; • c. werken waarvan ... BWBR0029674
Artikel 3. Mogendheid en gebied van een andere Mogendheid, Besluit voorkoming dubbele belasting BES     Mogendheid en gebied van een andere Mogendheid Artikel 3. Mogendheid en gebied van een andere Mogendheid • 1. In dit besluit wordt onder Mogendheid mede verstaan: een bestuurlijke eenheid. • 2. In dit besluit wordt onder gebied van een andere Mogendheid verstaan: het grondgebied van die Mogendheid, daaronder begrepen het gebied buiten de territoriale zee van die Mogendheid waar deze in overeenstemming met het internationale r... BWBR0029674
Artikel 4. Dividenden, interest en royalty’s, Besluit voorkoming dubbele belasting BES     Dividenden, interest en royalty’s Artikel 4. Dividenden, interest en royalty’s In dit besluit wordt verstaan onder: • a. dividenden: voordelen uit aandelen, winstbewijzen of andere rechten, met uitzondering van schuldvorderingen, die aanspraak geven op een aandeel in de winst van vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld; • b. interest: voordelen uit overheidsleningen, obl... BWBR0029674
Artikel 5. Uitstel van betaling bij emigratie, Besluit voorkoming dubbele belasting BES     Uitstel van betaling bij emigratie Artikel 5. Uitstel van betaling bij emigratie Voor de toepassing van dit hoofdstuk blijven inkomensbestanddelen als bedoeld in artikel 11, vijfde lid, onderdeel g, van de Wet inkomstenbelasting BES en de daarover verschuldigde belasting buiten beschouwing. BWBR0029674
Artikel 6. Vrijstelling, Besluit voorkoming dubbele belasting BES     Vrijstelling Artikel 6. Vrijstelling Een op de BES eilanden wonende belastingplichtige is vrijgesteld van de inkomstenbelasting die betrekking heeft op buitenlands inkomen uit een andere Mogendheid. BWBR0029674
Artikel 7. Buitenlands inkomen uit een andere Mogendheid, Besluit voorkoming dubbele belasting BES     Buitenlands inkomen uit een andere Mogendheid Artikel 7. Buitenlands inkomen uit een andere Mogendheid • 1. Het buitenlands inkomen uit een andere Mogendheid bestaat uit het gezamenlijke bedrag van hetgeen de belastingplichtige als bestanddeel van het inkomen uit die Mogendheid geniet als: • a. zuivere winst uit buitenlandse onderneming, zijnde een onderneming die, of het gedeelte van een onderneming dat, wordt gedreven met ... BWBR0029674
Artikel 8. Vermindering belasting bij buitenlands inkomen, Besluit voorkoming dubbele belasting BES     Vermindering belasting bij buitenlands inkomen Artikel 8. Vermindering belasting bij buitenlands inkomen • 1. De in artikel 6 bedoelde vrijstelling voor buitenlands inkomen wordt voor elke Mogendheid waaruit de belastingplichtige zodanig inkomen geniet afzonderlijk toegepast door een vermindering te verlenen op de verschuldigde inkomstenbelasting. • 2. De in het eerste lid bedoelde vermindering is gelijk aan het bedrag da... BWBR0029674
Artikel 9. Doorschuifregeling, Besluit voorkoming dubbele belasting BES     Doorschuifregeling Artikel 9. Doorschuifregeling • 1. Een bedrag aan in een jaar vrij te stellen buitenlands inkomen – per Mogendheid berekend met inachtneming van de verrekening volgens artikel 10 – dat door de toepassing van artikel 8, derde lid , niet leidt tot een vermindering van belasting over dat jaar, wordt overgebracht naar het volgend jaar. Deze overbrenging vindt alleen plaats indien... BWBR0029674
Artikel 10. Inhaalregeling, Besluit voorkoming dubbele belasting BES     Inhaalregeling Artikel 10. Inhaalregeling Indien het buitenlandse inkomen uit een Mogendheid – berekend met inachtneming van de overbrenging per Mogendheid volgens artikel 9 – negatief is, wordt het voor de toepassing van de vermindering van artikel 8 aangemerkt als negatief buitenlands inkomen van het volgend jaar uit die Mogendheid. De inspecteur stelt het naar het volgend jaar over te brengen ... BWBR0029674
  1, 2, 3 ... 88, 89, 90   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd