2.763 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 275, 276, 277   »
Artikel 1, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: • a. betrokkene: degene die krachtens aanstelling of op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van het Rijk of een zijner diensten, bedrijven of instellingen en die door middel van een schriftelijke verklaring van de Stichting Beheer Pensioenfondsen "A.Z.L.", te Heerlen, kan aantonen dat hij aanspraak kan maken op uitkering krachtens... BWBR0003347
Artikel 2, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 2 • 1. Het bevoegd gezag verleent aan de betrokkene op aanvraag verzoek buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging. • 2. Het buitengewoon verlof wordt verleend voor de periode dat de betrokkene recht op uitkering heeft krachtens de Regeling vervroegde uittreding ex-mijnwerkers, met dien verstande dat het bevoegd gezag de betrokkene ontslag verleent, onderscheidenli... BWBR0003347
Artikel 3, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 3 Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan na overleg met Onze Minister van Sociale Zaken voor de uitvoering van dit besluit nadere voorschriften geven. BWBR0003347
Artikel 4, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 4 Dit besluit kan worden aangehaald als "Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst". BWBR0003347
Artikel 5, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0003347
Artikel 1, Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. betrokkene : de ambtenaar in de zin van het Algemeen Rijksambtenarenreglement of het Ambtenarenreglement Staten-Generaal • b. bezoldigingsbesluit : Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 • c. berekeningsbasis : de bezoldiging in de zin van het bezoldigingsbesluit met uitzondering van de toel... BWBR0003632
Artikel 3, Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel     Artikel 3 • 1. Betrokkene is voor het van rijkswege verstrekte genot van woning en verdere verstrekkingen in die woning aan het Rijk een bedrag verschuldigd overeenkomende met de hierna genoemde percentages van zijn berekeningsbasis: • a. voor woning: 12%, • b. voor verwarming van de woning: 2,4%, • c. voor energie voor kookdoeleinden: 0,9%, • d. voor elektri... BWBR0003632
Artikel 3a, Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel     Artikel 3a • 1. De betrokkene aan wie door Onze minister schriftelijk toestemming is verleend om een dienstauto voor het afleggen van privé-kilometers te gebruiken is daarvoor per verreden kilometer een door Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast te stellen bedrag aan het Rijk verschuldigd. • 2. Op basis van een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van d... BWBR0003632
Artikel 4, Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel     Artikel 4 • 1. In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen, welke afwijkt van de bij of krachtens dit besluit gestelde regelen. • 2. Ingeval andere dan de in dit besluit genoemde voordelen worden genoten, kan een regeling worden getroffen, waarbij de hiervoor door de betrokkenen verschuldigde bedragen worden vastgesteld. • 3. Regelingen bedoeld in het eerste e... BWBR0003632
Artikel 4a, Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel     Artikel 4a Van de bevoegdheid tot het stellen van regels met een sterk technisch karakter krachtens dit besluit, kunnen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister mandaat verlenen. BWBR0003632
  1, 2, 3 ... 275, 276, 277   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd