334 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 32, 33, 34   »
Artikel 1, Besluit operationalisering RDBZ     Artikel 1 Het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand, volgend op het tijdvak van zes maanden aansluitend aan de dag van plaatsing daarvan in het Staatsblad , met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gegeven regelen van overgangsrecht. BWBR0004053
Artikel 2, Besluit operationalisering RDBZ     Artikel 2 Het Reglement van de Buitenlandse Dienst 1951 ( Stb. 1970, 74) is ingetrokken op de dag van inwerkingtreding van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken . BWBR0004053
Artikel 3. Definities, Besluit operationalisering RDBZ     Definities Artikel 3. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Buitenlandse Zaken; • b. DBZ: Dienst Buitenlandse Zaken; • c. RDBZ: Reglement Dienst Buitenlandse Zaken ; • d. ARAR: Algemeen Rijksambtenarenreglement ( Stb. 1931, 248); • e. AOB: Arbeidsovereenkomstenbesluit ( Stb. 1931, 354); • f. RBD: Regleme... BWBR0004053
Artikel 4, Besluit operationalisering RDBZ     Artikel 4 • 1. Op degenen die op de dag voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van het RDBZ bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken waren aangesteld, in dienst genomen of benoemd op de voet van het ARAR , het AOB of het RBD, is het RDBZ van toepassing vanaf de dag van inwerkingtreding daarvan. • 2. Aanstellingen en indienstnemingen voor een bepaalde tijd, worde... BWBR0004053
Artikel 5. Keuzemogelijkheid voor ambtenaren, Besluit operationalisering RDBZ     Keuzemogelijkheid voor ambtenaren Artikel 5. Keuzemogelijkheid voor ambtenaren • 1. De ambtenaren, bedoeld in de artikelen 6 en 7 , kunnen, tenzij het tweede lid op hen van toepassing is, kenbaar maken of zij bij hun overgang naar de DBZ overplaatsbaar dan wel niet-overplaatsbaar ambtenaar willen worden, met inachtneming van artikel 11 . • 2. In afwijking van het eerste lid geldt de aldaar bedoelde keuz... BWBR0004053
Artikel 6. RBD-ambtenaren, Besluit operationalisering RDBZ     RBD-ambtenaren Artikel 6. RBD-ambtenaren • 1. Ambtenaren, bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a, b of f van het RBD, dan wel artikel 92, eerste lid, van dat reglement, worden overeenkomstig hun keuze overplaatsbare dan wel niet-overplaatsbare ambtenaren, met inachtneming van de artikelen 5, tweede lid en 12 van dit besluit . • 2. De in het eerste lid bedoelden worden, indien zij g... BWBR0004053
Artikel 7. ARAR-ambtenaren, Besluit operationalisering RDBZ     ARAR-ambtenaren Artikel 7. ARAR-ambtenaren • 1. Ambtenaren die op basis van het ARAR zijn aangesteld, worden overeenkomstig hun keuze overplaatsbare dan wel niet-overplaatsbare ambtenaren, met inachtneming van de artikelen 5, tweede lid en 13 van dit besluit . • 2. De in het eerste lid bedoelden worden, indien zij geen keuze kenbaar hebben gemaakt, niet-overplaatsbare ambtenaren. De... BWBR0004053
Artikel 8. AOB- en RBD-werknemers, Besluit operationalisering RDBZ     AOB- en RBD-werknemers Artikel 8. AOB- en RBD-werknemers Degenen die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst zijn genomen op basis van het AOB of het RBD worden werknemers van de DBZ als bedoeld in: • a. artikel 8, eerste lid onder c , van het RDBZ , wanneer zij in dienst zijn genomen voor werkzaamheden hier te lande, • b. artikel 8, eerste lid onder d , van het RDBZ , wanneer zij... BWBR0004053
Artikel 9. Honoraire functionarissen, Besluit operationalisering RDBZ     Honoraire functionarissen Artikel 9. Honoraire functionarissen • 1. Degenen die als honorair consulair ambtenaar op basis van artikel 2, eerste lid onder e , van het RBD zijn aangesteld, worden honoraire consulaire ambtenaren als bedoeld in artikel 132 van het RDBZ . • 2. Degenen die op basis van artikel 22, eerste lid, van het RBD bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland zijn a... BWBR0004053
Artikel 10. Gedetacheerden en toegevoegden van andere ministeries, Besluit operationalisering RDBZ     Gedetacheerden en toegevoegden van andere ministeries Artikel 10. Gedetacheerden en toegevoegden van andere ministeries • 1. Degenen die niet in dienst zijn bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, doch vóór de inwerkingtreding van het RDBZ aan een diplomatieke of consulaire post of een vertegenwoordiging van het Koninkrijk bij een internationale organisatie zijn tewerkgesteld op basis van artikel 12, vierde lid, van het RBD, wor... BWBR0004053
  1, 2, 3 ... 32, 33, 34   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd