22 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1, Regelen omtrent onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de SER met enige andere werkzaamheden     Artikel 1 Het lidmaatschap en het plaatsvervangend-lidmaatschap van de Sociaal-Economische Raad zijn onverenigbaar met de functie van: • a. Minister, Staatssecretaris of vice-president of lid van de Raad van State; • b. senior raadsheer, raadsheer, raadsheer-plaatsvervanger, senior-gerechtsauditeur, gerechtsauditeur of buitengriffier bij het College van Beroep voor het bedrijfslev... BWBR0007573
Artikel 2, Regelen omtrent onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de SER met enige andere werkzaamheden     Artikel 2 • 1. Het lid of plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad, dat een aanvang maakt met de vervulling van een functie als in artikel 1, onder a-d , bedoeld, houdt daardoor van rechtswege op lid, onderscheidenlijk plaatsvervangend lid van die Raad te zijn. • 2. Degene, die een functie als in artikel 1, onder a-d , bedoeld vervult, kan niet als lid of plaats... BWBR0007573
Artikel 3, Regelen omtrent onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de SER met enige andere werkzaamheden     Artikel 3 Artikel 1, onder b en c , en artikel 2, eerste lid , voor zover dit op de in artikel 1, onder b en c , bedoelde functies betrekking heeft, blijven ten aanzien van de bij het in werking treden van dit besluit zitting hebbende leden en plaatsvervangende leden van de Sociaal-Economische Raad buiten toepassing tot 1 April 1956. BWBR0007573
Artikel 4, Regelen omtrent onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de SER met enige andere werkzaamheden     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad , waarin het is geplaatst. BWBR0007573
Artikel I, Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel     Artikel I [Wijzigt het Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving.] BWBR0034335
Artikel II, Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel     Artikel II [Wijzigt het Besluit akten van colportageovereenkomsten.] BWBR0034335
Artikel III, Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel     Artikel III [Wijzigt het Besluit beheer sociale-huursector.] BWBR0034335
Artikel IV, Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel     Artikel IV [Wijzigt het Besluit draagbare blustoestellen 1997.] BWBR0034335
Artikel V, Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel     Artikel V [Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiĆ«le ondernemingen Wft.] BWBR0034335
Artikel VI, Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel     Artikel VI [Wijzigt het Besluit geluidhinder.] BWBR0034335
  1, 2, 3   »