4.336 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 432, 433, 434   »
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)     Artikel I [Wijzigt het Besluit milieueffectrapportage.] BWBR0029653
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)     Artikel II [Wijzigt het Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 alsmede uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Tracéwet.] BWBR0029653
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)     Artikel IV Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit met betrekking tot activiteiten als bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer ; • 1. een kennisgeving van het voornemen tot het voorbereiden van een plan als bedoeld in artikel 7.9, eerste lid, van de Wet milieubeheer is gedaan; • 2. een aanvraag als bedoeld in artikel 7.28 van de ... BWBR0029653
Artikel V, Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)     Artikel V Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2011. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 3 maart 2011, treedt het in werking met ingang van de dag volgend op die waarop vier weken zijn verstreken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0029653
Artikel II, Wijzigingsbesluit Arbeidstijdenbesluit vervoer (toevoeging ontheffingsmogelijkheid voor boordpersoneel helikopters)     Artikel II Ontheffingen verleend op grond van artikel 4.9:1, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van dit besluit, worden vanaf dat tijdstip gelijkgesteld met een ontheffing verleend op grond van artikel 4.9:1, eerste lid, onder a, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, zoals dat luidt na inwerkingtreding v... BWBR0028973
Artikel III, Wijzigingsbesluit Arbeidstijdenbesluit vervoer (toevoeging ontheffingsmogelijkheid voor boordpersoneel helikopters)     Artikel III Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0028973
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit exploitatie luchthaven Schiphol (implementatie richtlijn nr. 2009/12/EG inzake luchthavengelden)     Artikel II • 1. Het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit blijft van toepassing ten aanzien van: • a. een voorstel als bedoeld in artikel 8.25e, eerste lid , waarvan voor dat tijdstip aan de gebruikers van de luchthaven mededeling is gedaan; • b. een aanvraag als bedoeld in artikel 8.25f, eerste lid , die voor dat tijdstip is ing... BWBR0029880
  1, 2, 3 ... 432, 433, 434   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd