2.023 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 201, 202, 203   »
Artikel 1, Warenwetbesluit containers     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. container: met hoekstukken toegeruste houder, in gebruik of ten gebruike in het internationale vervoer, die ingericht is om meermalen te worden gebruikt voor het vervoer van goederen op of in een vervoermiddel, zonder tussentijdse in- of uitlading van die goederen; • b. hoekstukken: aan de boven- of onderzijde van een container d... BWBR0003584
Artikel 1a, Warenwetbesluit containers     Artikel 1a Dit besluit is niet van toepassing op: • 1° containers voor het vervoer met behulp van luchtvaartuigen; • 2° containers met een door de vier bodemhoeken begrensde oppervlakte van minder dan 14 m² of, bij aanwezigheid van bovenhoekstukken, van minder dan 7 m²; • 3° containers, zijnde wissellaadbakken, overeenkomstig bij ministeriële regeling gestelde regels. BWBR0003584
Artikel 2, Warenwetbesluit containers     Artikel 2 • 1. Het is verboden containers die niet voldoen aan de vervaardigingsvoorschriften van hoofdstuk II , te vervaardigen, te verhandelen of te gebruiken. • 2. Het is verboden containers te verhandelen of te gebruiken anders dan met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot de aanduiding en het bezigen van vermeldingen. &... BWBR0003584
Artikel 3, Warenwetbesluit containers     Artikel 3 Een container is van zodanige materialen vervaardigd en is ook overigens zodanig uitgevoerd, dat hij een keuring als bedoeld in artikel 8 kan doorstaan, zonder dat een blijvende vormverandering of een andere afwijking ontstaat, die de container ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor hij bestemd is. BWBR0003584
Artikel 4, Warenwetbesluit containers     Artikel 4 Onze Minister kan met betrekking tot containers die uitgerust zijn met een of meer onderdelen, bestemd om slechts te worden gebruikt wanneer de containers in onbeladen toestand worden gehesen of geheven, regels stellen ten aanzien van het aanbrengen van kentekenen op die containers. BWBR0003584
Artikel 5, Warenwetbesluit containers     Artikel 5 • 1. Een container wordt gekeurd. • 2. Indien van een container meerdere onderling gelijke exemplaren worden vervaardigd, kan worden volstaan met keuring van een of zoveel meer het type kenmerkende monsters als de aangewezen instelling in het belang van het verrichten van de keuring noodzakelijk acht. • 3. Voor de toepassing van het tweede lid zijn containers ond... BWBR0003584
Artikel 6, Warenwetbesluit containers     Artikel 6 Een te keuren container wordt in bedrijfsvaardige staat voor keuring beschikbaar gesteld. BWBR0003584
Artikel 7, Warenwetbesluit containers     Artikel 7 • 1. Bij toepassing van artikel 5, tweede lid , gaat de aanvraag van de keuring vergezeld van: • a. tekeningen en een ontwerp-specificatie met betrekking tot het type van de container, alsmede • b. een opgave van de type-aanduiding en het serienummer zoals de fabrikant een en ander voor het type van de container heeft bestemd. • 2. De aangewezen instell... BWBR0003584
Artikel 8, Warenwetbesluit containers     Artikel 8 • 1. De keuring omvat: • a. een hefbeproeving, • b. een stapelbeproeving, • c. een puntbelastingsbeproeving, • d. een torsiebeproeving, • e. een beproeving van de weerstand tegen vervorming in de lengterichting (statische belasting), • f. een beproeving van de kopwanden en • g. een beproeving van de zijwanden. • 2. Onze M... BWBR0003584
Artikel 8a, Warenwetbesluit containers     Artikel 8a • 1. Nadat de keuring heeft plaatsgevonden worden containers die naar het oordeel van de aangewezen instelling voldoen aan artikel 3 voorzien van een merk van goedkeuring. • 2. Bij toepassing van artikel 5, tweede lid, wordt iedere container die overeenkomstig het goedgekeurde, het type kenmerkende monster is vervaardigd zonder nadere keuring van een merk van goedkeuri... BWBR0003584
  1, 2, 3 ... 201, 202, 203   »