16 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Besluit opheffing Landbouwschap     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de Raad: de Sociaal-Economische Raad; • b. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; • c. de wet: de Wet op de bedrijfsorganisatie ; • d. jaarrekening 1997: rekening der inkomsten en uitgaven als bedoeld in artikel 124 van de wet , zoals vastgesteld door het bestuur van het Landbouws... BWBR0011674
Artikel 2, Besluit opheffing Landbouwschap     Artikel 2 • 1. Het Bedrijfschap voor de landbouw, genaamd Landbouwschap, is opgeheven. • 2. De Raad is bevoegd toepassing te geven aan de volgende verordeningen en besluiten van het Landbouwschap: • a. Verordening registratie en verstrekking van gegevens; • b. Besluit verstrekking gegevens 1995 (exploitatie land- en tuinbouw-werktuigen); • c. Besluit verstrek... BWBR0011674
Artikel 3, Besluit opheffing Landbouwschap     Artikel 3 • 1. Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berust het beheer van het vermogen van het Landbouwschap bij de Raad. • 2. Rechtsvorderingen die tot het vermogen van het Landbouwschap behorende rechten of verplichtingen tot onderwerp hebben, voorzover deze geen betrekking hebben op de heffingen, bedoeld in artikel 6 , worden ingesteld door of tegen de Raad. • 3... BWBR0011674
Artikel 4, Besluit opheffing Landbouwschap     Artikel 4 • 1. De Raad is belast met de vereffening van het vermogen van het Landbouwschap. Hij kan daartoe de tot het vermogen van het Landbouwschap behorende roerende zaken vervreemden. • 2. De Raad maakt met het oog op de vereffening een boedelbeschrijving op. Hij stelt tevens de rekening van inkomsten en uitgaven van het Landbouwschap vast over het tijdvak, aanvangende op de ... BWBR0011674
Artikel 5, Besluit opheffing Landbouwschap     Artikel 5 • 1. De Raad maakt het tijdstip van de aanvang van de vereffening bekend in de Staatscourant en in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie, alsmede in de daartoe naar zijn oordeel in aanmerking komende nieuwsbladen, onder vermelding van de afkondiging van dit besluit. • 2. In de bekendmaking worden degenen die een vordering op het Landbouwschap hebben, opgeroepen die v... BWBR0011674
Artikel 6, Besluit opheffing Landbouwschap     Artikel 6 • 1. De opheffing van het Landbouwschap tast de rechtskracht van de door dat lichaam wettig opgelegde heffingen niet aan. • 2. De Raad vordert bij verordening de medewerking van de besturen van de daarbij aan te wijzen productschappen ten behoeve van de invordering van de aan het Landbouwschap, krachtens artikel 126, eerste en tweede lid, van de wet , op het tijdstip... BWBR0011674
Artikel 7, Besluit opheffing Landbouwschap     Artikel 7 • 1. De rechten en verplichtingen jegens en van de werknemers en de gewezen werknemers van het Landbouwschap, voortvloeiende uit de Salarisverordening Personeel Landbouwschap 1988/1989, de Verordening tot wijziging van de Verordening Salarisverordening Personeel Landbouwschap 1988/1989, de Verordening Wachtgelden Personeel Landbouwschap 1972, de Verordening Uitkeringen bij ont... BWBR0011674
Artikel 8, Besluit opheffing Landbouwschap     Artikel 8 • 1. De Raad vormt een fonds ten bedrage van € 12 705 846 ten behoeve van de betaling van de wachtgelden en daarmee samenhangende pensioenpremies, alsmede een fonds ten bedrage van € 907 560 voor de aanspraken op de voorzieningen in het sociaal plan, voortvloeiende uit de in artikel 7 genoemde verordeningen. De stortingen in deze fondsen komen ten laste van het vermo... BWBR0011674
Artikel 9, Besluit opheffing Landbouwschap     Artikel 9 • 1. Zo spoedig mogelijk nadat de Raad het vermogen van het Landbouwschap heeft vereffend, brengt hij daarover aan Onze Minister verslag uit. Het verslag gaat vergezeld van een door de Raad vastgestelde rekening van inkomsten en uitgaven. • 2. De vaststelling van het verslag en van de rekening van inkomsten en uitgaven betreffende de vereffening kan slechts plaatsvinden... BWBR0011674
Artikel 10, Besluit opheffing Landbouwschap     Artikel 10 • 1. De uitvoerings- en liquidatiekosten van het Landbouwschap worden ten laste gebracht van het vermogen van het Landbouwschap. • 2. Voorzover de in het eerste lid bedoelde kosten naar objectieve maatstaven kunnen worden toegeschreven aan een bepaalde sector, worden zij voldaan uit het desbetreffend gedeelte van de saldi opcenten algemene heffing en, voorzover dat nie... BWBR0011674
  1, 2   »