395 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 38, 39, 40   »
Artikel 1. Toepassing, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Toepassing Artikel 1. Toepassing De uitoefening van de bevoegdheden van dit besluit geschiedt door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. BWBR0003404
Artikel 2. Uitvoeren van vluchten, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Uitvoeren van vluchten Artikel 2. Uitvoeren van vluchten Met betrekking tot het uitvoeren van vluchten worden door Onze Minister voorschriften gegeven ter beperking van de geluidhinder door luchtvaartuigen. BWBR0003404
Artikel 3. Supersoon vliegen, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Supersoon vliegen Artikel 3. Supersoon vliegen • 1. Het is verboden een vlucht uit te voeren met een snelheid groter dan de voortplantingssnelheid van het geluid indien daardoor schokgolven ontstaan. • 2. Het bepaalde in het eerste lid geldt: • a. ten aanzien van een burgerluchtvaartuig niet indien en voor zover door Onze Minister ontheffing is verleend; • b. ten aanzien van een mili... BWBR0003404
Artikel 4. Beperking gebruik luchthavens, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Beperking gebruik luchthavens Artikel 4. Beperking gebruik luchthavens • 1. Het opstijgen of landen van bepaalde soorten luchtvaartuigen op de luchthaven Schiphol of een luchthaven als bedoeld in artikel 8.42 , 8.69 of 10.14 van de Wet luchtvaart kan door Onze Minister worden beperkt of verboden, indien daarbij meer dan een door hem vastgestelde hoeveelheid geluid wordt geproduceerd. • 2. Artikel ... BWBR0003404
Artikel 5. Beperking geluidhinder door proefdraaien, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Beperking geluidhinder door proefdraaien Artikel 5. Beperking geluidhinder door proefdraaien Met betrekking tot de beperking van de geluidhinder ontstaan door proefdraaien van in luchtvaartuigen gemonteerde motoren op de luchthaven Schiphol of een luchthaven als bedoeld in artikel 8.42 , 8.69 of 10.14 van de Wet luchtvaart anders dan bij uitvoering van een vlucht worden voor zover daarvoor geen toepassing kan worden gegeven... BWBR0003404
Artikel 6. Strafbepaling, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Strafbepaling Artikel 6. Strafbepaling • 1. Overtreding van • a. artikel 3, eerste lid of • b. een verbod krachtens artikel 4 is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 62, derde lid, van de Luchtvaartwet ( Stb. 1958, 47). • 2. Overtreding van een voorschrift gegeven krachtens de artikelen 2 of 5 is, voor zover die overtreding uitdrukkelijk als strafbaar feit... BWBR0003404
Artikel 7. Slotbepaling, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Slotbepaling Artikel 7. Slotbepaling Dit besluit treedt in werking twee maanden na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst. BWBR0003404
Artikel 1. Begripsbepalingen; toepassingsgebied, Scheepvaartreglement Eemsmonding     Begripsbepalingen; toepassingsgebied Artikel 1. Begripsbepalingen; toepassingsgebied • 1. Op dit besluit zijn de begripsbepalingen van de voorschriften 3, 21 en 32 van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972 ( Trb. 1974, 51), zoals gewijzigd, van toepassing; overigens wordt in dit besluit verstaan onder: • a. Internationale Bepalingen: de Internationale Bepalingen ter voorkoming van... BWBR0004552
Artikel 2. Verkeerstekens, Scheepvaartreglement Eemsmonding     Verkeerstekens Artikel 2. Verkeerstekens • 1. Verkeerstekens, als bedoeld in dit besluit, zijn optische en akoestische tekens die geboden, verboden, waarschuwingen of aanwijzingen inhouden. De in het toepassingsgebied van dit besluit gebruikte verkeerstekens die geboden en verboden inhouden, zijn samengevat in bijlage 1 van dit besluit. • 2. De door de gebods- en verbodstekens gegeven voo... BWBR0004552
Artikel 3. Optische tekens en geluidsseinen, Scheepvaartreglement Eemsmonding     Optische tekens en geluidsseinen Artikel 3. Optische tekens en geluidsseinen • 1. Voor zover in de volgende voorschriften geen bijzondere bepalingen ter zake zijn opgenomen, voeren, tonen of geven de schepen uitsluitend in overeenstemming met het bepaalde in bijlage 1 voor de daar voorziene doeleinden optische tekens en geluidsseinen. Het is verboden optische tekens te voeren of te tonen, alsmede geluidsseinen te... BWBR0004552
  1, 2, 3 ... 38, 39, 40   »