1.559 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 154, 155, 156   »
Artikel 1, Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. verordening (EG) 258/97 : verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (PbEG L 43); • b.   verordening (EG) 1829/2003 : verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad v... BWBR0008643
Artikel 2, Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen     Artikel 2 • 1. Het is verboden te handelen in strijd met artikel 3 van verordening (EG) 258/97 . • 2. Het is verboden te handelen in strijd met artikel 4, tweede lid, artikel 9, eerste en derde lid, artikel 13, en artikel 31, van verordening (EG) 1829/2003 . • 3. Het is verboden eet- of drinkwaren te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gest... BWBR0008643
Artikel 3, Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen     Artikel 3 • 1. Een verzoek als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EG) 258/97 , wordt ingediend bij Onze Minister. • 2. De aanvrager, bedoeld in artikel 4, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van verordening (EG) 258/97 , is aan Onze Minister een retributie verschuldigd voor het opstellen van: • a. het advies, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van ... BWBR0008643
Artikel 3a, Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen     Artikel 3a • 1. De vermelding bereid zonder gentechniek wordt uitsluitend gebezigd voor eet- of drinkwaren die: • a. niet bestaan uit of zijn afgeleid van genetisch gemodificeerde organismen; • b. niet bereid zijn met behulp van stoffen die: • – bestaan uit of zijn afgeleid van genetisch gemodificeerde organismen; of • – zijn geproduceerd met gebruikmak... BWBR0008643
Artikel 4, Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 mei 1997. BWBR0008643
Artikel 5, Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen. BWBR0008643
Artikel 1, Tuchtrechtbesluit BIG     Artikel 1 ln dit besluit wordt verstaan onder «de wet»: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg . BWBR0008688
Artikel 2, Tuchtrechtbesluit BIG     Artikel 2 • 1. Er zijn vijf regionale tuchtcolleges waarvan de zetels zijn te Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. • 2. De ambtsgebieden van de tuchtcolleges omvatten de volgende provincies: • a. van het tuchtcollege te Groningen: de provincies Groningen, Friesland en Drente; • b. van het tuchtcollege te Zwolle: de provincies Overijssel, Flevoland en... BWBR0008688
Artikel 3, Tuchtrechtbesluit BIG     Artikel 3 • 1. Het regionale tuchtcollege te Amsterdam is bevoegd tot het behandelen van een zaak in eerste aanleg indien degene over wie wordt geklaagd, geen bekende woonplaats heeft. • 2. Indien degene over wie wordt geklaagd een bekende woonplaats in het buitenland heeft, is tot het behandelen van een zaak in eerste aanleg bevoegd het regionale tuchtcollege binnen wiens ambtsg... BWBR0008688
Artikel 4, Tuchtrechtbesluit BIG     Artikel 4 • 1. Het klaagschrift bevat: • 1. a. de naam, de voornamen en het adres van de klager; • b. de klacht en de feiten en gronden waarop deze berust; • c. de naam, het werkadres en, voor zover bekend, het woonadres van degene over wie wordt geklaagd; • d. indien het enig handelen of nalaten, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onder a, aanhef, van de ... BWBR0008688
  1, 2, 3 ... 154, 155, 156   »