3.233 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 322, 323, 324   »
Artikel 1. Begripsomschrijvingen, Meetbrievenbesluit 1981     Begripsomschrijvingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen Dit besluit verstaat onder: • a. "Onze Minister": Onze Minister van Verkeer en Waterstaat; • b. "schip": een zeeschip in de zin van artikel 310 van het Wetboek van Koophandel ; • c. "wet": de Meetbrievenwet 1981 ; • d. "Internationale Meetbrief (1969)": de meetbrief, door Onze Minister dan wel door de administratie van een and... BWBR0003417
Artikel 2. Aanvragen van een meetbrief, Meetbrievenbesluit 1981     Aanvragen van een meetbrief Artikel 2. Aanvragen van een meetbrief • 1. De aanvraag van een meetbrief geschiedt bij Onze Minister. Bij de aanvraag worden zo mogelijk tekeningen van het schip overgelegd. Indien de aanvrager voor bepaalde ruimten aanspraak erop maakt dat deze ruimten aangemerkt worden als niet in de bruto-tonnage begrepen ruimten, legt hij bij de aanvraag tekeningen over, welke in onderdelen de bij... BWBR0003417
Artikel 3. Verplichtingen van de aanvrager, Meetbrievenbesluit 1981     Verplichtingen van de aanvrager Artikel 3. Verplichtingen van de aanvrager • 1. De aanvrager van een meetbrief of van een meting van de ruimte onder het bovendek, bedoeld in het tweede lid van artikel 2 , verschaft de met meting belaste ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat de middelen en de hulp om op een veilige wijze aan en van boord te komen en elk gedeelte van het schip te bereiken. Hij verstrekt h... BWBR0003417
Artikel 4. Vaststelling van de tonnages, Meetbrievenbesluit 1981     Vaststelling van de tonnages Artikel 4. Vaststelling van de tonnages • 1. De vaststelling van de tonnages wordt verricht door Onze Minister. • 2. Onze Minister kan de vaststelling in een bijzonder geval doen verrichten door een door de administratie van een andere Staat of door hem aan te wijzen persoon, instelling of organisatie. • 3. De vaststelling geschiedt overeenkomstig de voorschriften, geldend... BWBR0003417
Artikel 5. Voor de vaststelling benodigde werktuigen, Meetbrievenbesluit 1981     Voor de vaststelling benodigde werktuigen Artikel 5. Voor de vaststelling benodigde werktuigen De soort en de inrichting der voor de vaststelling van de tonnages benodigde werktuigen worden vastgesteld door Onze Minister. BWBR0003417
Artikel 6. Model van de meetbrief en uittreksel, Meetbrievenbesluit 1981     Model van de meetbrief en uittreksel Artikel 6. Model van de meetbrief en uittreksel • 1. De Internationale Meetbrief (1969) en de bijzondere meetbrieven moeten wat betreft de vorm in overeenstemming zijn met de door Onze Minister vast te stellen modellen. • 2. Bij de afgifte van een meetbrief wordt tevens zo nodig een uittreksel uit de meetbrief afgegeven voor het aanvragen van de zeebrief. BWBR0003417
Artikel 7. Verzoek tot hermeting, Meetbrievenbesluit 1981     Verzoek tot hermeting Artikel 7. Verzoek tot hermeting • 1. Indien de aanvrager van een meetbrief van mening is, dat de vaststelling van de bruto- en netto-tonnage opgenomen in de meetbrief, niet juist is, kan hij binnen twee weken na afgifte van de meetbrief aan Onze Minister een nieuwe vaststelling verzoeken. Behoudens het bepaalde in het derde lid worden voor de hermeting de kosten, bedoeld in de artikel... BWBR0003417
Artikel 8. Wijziging van de meetbrief, Meetbrievenbesluit 1981     Wijziging van de meetbrief Artikel 8. Wijziging van de meetbrief Op verzoek van een belanghebbende kan Onze Minister, na verrichte controle, in door hem afgegeven meetbrieven, en eventueel in uittreksels daarvan, die hun geldigheid niet hebben verloren, door hem gewaarmerkte wijzigingen aanbrengen. BWBR0003417
Artikel 9. Intrekking van de meetbrief, Meetbrievenbesluit 1981     Intrekking van de meetbrief Artikel 9. Intrekking van de meetbrief • 1. Indien een meetbrief, afgegeven door Onze Minister, zijn geldigheid verliest, wordt hij door Onze Minister ingetrokken. • 2. Onmiddellijk na het verlies van de geldigheid, bedoeld in het eerste lid, zijn de kapitein, de eigenaar en de reder verplicht de meetbrief, en eventueel het uittreksel daarvan, in te leveren bij Onze Minister. &b... BWBR0003417
Artikel 10. Nadere regelen, Meetbrievenbesluit 1981     Nadere regelen Artikel 10. Nadere regelen • 1. Door of namens Onze Minister kunnen in het belang van een juiste uitvoering van dit besluit nadere regelen worden gesteld. • 2. De in het eerste lid bedoelde regelen worden in de Staatscourant geplaatst. BWBR0003417
  1, 2, 3 ... 322, 323, 324   »