22.606 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 2259, 2260, 2261   »
Artikel 1, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: • a. betrokkene: degene die krachtens aanstelling of op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van het Rijk of een zijner diensten, bedrijven of instellingen en die door middel van een schriftelijke verklaring van de Stichting Beheer Pensioenfondsen "A.Z.L.", te Heerlen, kan aantonen dat hij aanspraak kan maken op uitkering krachtens... BWBR0003347
Artikel 2, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 2 • 1. Het bevoegd gezag verleent aan de betrokkene op aanvraag verzoek buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging. • 2. Het buitengewoon verlof wordt verleend voor de periode dat de betrokkene recht op uitkering heeft krachtens de Regeling vervroegde uittreding ex-mijnwerkers, met dien verstande dat het bevoegd gezag de betrokkene ontslag verleent, onderscheidenli... BWBR0003347
Artikel 3, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 3 Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan na overleg met Onze Minister van Sociale Zaken voor de uitvoering van dit besluit nadere voorschriften geven. BWBR0003347
Artikel 4, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 4 Dit besluit kan worden aangehaald als "Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst". BWBR0003347
Artikel 5, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0003347
Artikel 1. Toepassing, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Toepassing Artikel 1. Toepassing De uitoefening van de bevoegdheden van dit besluit geschiedt door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. BWBR0003404
Artikel 2. Uitvoeren van vluchten, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Uitvoeren van vluchten Artikel 2. Uitvoeren van vluchten Met betrekking tot het uitvoeren van vluchten worden door Onze Minister voorschriften gegeven ter beperking van de geluidhinder door luchtvaartuigen. BWBR0003404
Artikel 3. Supersoon vliegen, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Supersoon vliegen Artikel 3. Supersoon vliegen • 1. Het is verboden een vlucht uit te voeren met een snelheid groter dan de voortplantingssnelheid van het geluid indien daardoor schokgolven ontstaan. • 2. Het bepaalde in het eerste lid geldt: • a. ten aanzien van een burgerluchtvaartuig niet indien en voor zover door Onze Minister ontheffing is verleend; • b. ten aanzien van een mili... BWBR0003404
Artikel 4. Beperking gebruik luchthavens, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Beperking gebruik luchthavens Artikel 4. Beperking gebruik luchthavens • 1. Het opstijgen of landen van bepaalde soorten luchtvaartuigen op de luchthaven Schiphol of een luchthaven als bedoeld in artikel 8.42 , 8.69 of 10.14 van de Wet luchtvaart kan door Onze Minister worden beperkt of verboden, indien daarbij meer dan een door hem vastgestelde hoeveelheid geluid wordt geproduceerd. • 2. Artikel ... BWBR0003404
Artikel 5. Beperking geluidhinder door proefdraaien, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Beperking geluidhinder door proefdraaien Artikel 5. Beperking geluidhinder door proefdraaien Met betrekking tot de beperking van de geluidhinder ontstaan door proefdraaien van in luchtvaartuigen gemonteerde motoren op de luchthaven Schiphol of een luchthaven als bedoeld in artikel 8.42 , 8.69 of 10.14 van de Wet luchtvaart anders dan bij uitvoering van een vlucht worden voor zover daarvoor geen toepassing kan worden gegeven... BWBR0003404
  1, 2, 3 ... 2259, 2260, 2261   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd