96 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »
Artikel 1. Doelomschrijving, Beleidsregels projectsubsidie ontwikkeling imamopleidingen     Doelomschrijving Artikel 1. Doelomschrijving De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie kan besluiten tot verlening van een subsidie ten behoeve van de ontwikkeling van een curriculum van een theologische opleiding voor islamitisch geestelijke bedienaren (imams) en/of islamitisch geestelijke verzorgers en een daarbij behorend beroepsprofiel. BWBR0018218
Artikel 2. Projectbudget, Beleidsregels projectsubsidie ontwikkeling imamopleidingen     Projectbudget Artikel 2. Projectbudget • 1. Ten behoeve van de realisatie van het in artikel 1 bedoelde curriculum en het bijbehorende beroepsprofiel is een projectbudget beschikbaar van € 400.000,–. • 2. Het projectbudget is bestemd voor de ontwikkeling van een curriculum, voor de activiteiten van de adviescommissie als bedoeld in artikel 4 , voor een eventuele kwartiermaker als b... BWBR0018218
Artikel 3. Randvoorwaarden, Beleidsregels projectsubsidie ontwikkeling imamopleidingen     Randvoorwaarden Artikel 3. Randvoorwaarden • 1. Het in artikel 1 bedoelde curriculum en beroepsprofiel dient te worden ontwikkeld in de periode vanaf verlening van de subsidie tot uiterlijk 31 december 2005. • 2. Projectvoorstellen komen niet voor subsidieverlening in aanmerking indien: • a. voor de opleiding overwegend docenten van buiten Nederland aangetrokken zullen worden; &bull... BWBR0018218
Artikel 4. Voorwaarden voor subsidieverlening, Beleidsregels projectsubsidie ontwikkeling imamopleidingen     Voorwaarden voor subsidieverlening Artikel 4. Voorwaarden voor subsidieverlening • 1. Aanvragen om verlening van de in artikel 1 bedoelde subsidie worden slechts in behandeling genomen indien deze voor 1 juni 2005 bij de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie door een rechtspersoon zijn ingediend. • 2. De aanvraag gaat vergezeld van een projectvoorstel. Het projectvoorstel dient ten minste in te gaan ... BWBR0018218
Artikel 5. Beoordeling en advisering, Beleidsregels projectsubsidie ontwikkeling imamopleidingen     Beoordeling en advisering Artikel 5. Beoordeling en advisering • 1. De Adviescommissie Pilots Imamopleidingen beoordeelt de aanvragen en bijbehorende projectvoorstellen. De Adviescommissie Pilots Imamopleidingen adviseert de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie met betrekking tot de wijze waarop het beschikbare budget wordt verdeeld over de in te willigen aanvragen. • 2. De Adviescommissie Pilot... BWBR0018218
Artikel 6. Verlening van een subsidie, Beleidsregels projectsubsidie ontwikkeling imamopleidingen     Verlening van een subsidie Artikel 6. Verlening van een subsidie • 1. De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie beslist voor 1 juli op de aanvraag om verlening van een subsidie. • 2. Een subsidie wordt beschikbaar gesteld door middel van een voorschot dat ten hoogste 80% van de verleende subsidie bedraagt. De overige 20% van de subsidie wordt beschikbaar gesteld nadat de subsidie is vastgesteld. ... BWBR0018218
Artikel 7. Vaststelling van de subsidie, Beleidsregels projectsubsidie ontwikkeling imamopleidingen     Vaststelling van de subsidie Artikel 7. Vaststelling van de subsidie • 1. De ontvanger van een subsidie dient voor 1 maart 2006 bij de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie. • 2. De aanvraag gaat vergezeld van een inhoudelijk en een financieel verslag. Het financiële verslag is voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een a... BWBR0018218
Artikel 8. Inwerkingtreding, Beleidsregels projectsubsidie ontwikkeling imamopleidingen     Inwerkingtreding Artikel 8. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0018218
Artikel 9. Titel, Beleidsregels projectsubsidie ontwikkeling imamopleidingen     Titel Artikel 9. Titel Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels projectsubsidie imamopleidingen. BWBR0018218
Artikel 1. Begripsbepaling, Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld     Begripsbepaling Artikel 1. Begripsbepaling In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Minister: De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie; • b. Minderhedenorganisaties: (zelf)organisaties, al dan niet op etnische of religieuze grondslag, die vanwege de aard van de organisatie een directe band hebben met allochtone burgers, bij voorbeeld via vertegenwoordiging; • c. Eergerelateerd ge... BWBR0018748
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »