182 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »
Artikel 1. Definities, Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders     Definities Artikel 1. Definities In deze beleidsregel wordt verstaan onder: • a. aanvrager: natuurlijk persoon die een aanvraag heeft ingediend voor de aanwijzing van een getuigschrift van een beroepsopleiding als identiek diploma of vergelijkbaar diploma; • b. beroepsopleiding: opleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder b, c, d, of e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs... BWBR0029866
Artikel 2. Reikwijdte, Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders     Reikwijdte Artikel 2. Reikwijdte Deze beleidsregel heeft betrekking op de wijze waarop de Minister, dan wel een namens de Minister gemandateerde functionaris, gebruik maakt van zijn bevoegdheid om, op aanvraag, te besluiten om een beroepsopleiding, die vergelijkbaar is met een opleiding genoemd in de artikelen 10, eerste lid , 10a, eerste lid en 10b, eerste lid, van de Regeling aan te wijzen al... BWBR0029866
Artikel 3. De aanvraag, Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders     De aanvraag Artikel 3. De aanvraag • 1. De aanvrager dient een aanvraag tot aanwijzing op basis van een identiek diploma of vergelijkbaar diploma in bij de Minister of de namens hem gemandateerde functionaris. • 2. Een aanvraag wordt gedaan door middel van een door de Minister, dan wel een namens de Minister gemandateerde functionaris, ter beschikking gesteld aanvraagformulier. • 3. D... BWBR0029866
Artikel 4. Wijze van beoordeling van vergelijkbare diploma’s, Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders     Wijze van beoordeling van vergelijkbare diploma’s Artikel 4. Wijze van beoordeling van vergelijkbare diploma’s • 1. Bij het onderzoek naar de vraag of er sprake is van een vergelijkbaar diploma betrekt de Minister of een namens de Minister gemandateerde functionaris ten minste de volgende elementen: • a. het curriculum, het vakkenoverzicht, de tijdsduur en het niveau van de beroepsopleiding, die de basis vormt voor de aanvraag... BWBR0029866
Artikel 5. Wijze van beoordeling van identieke diploma’s, Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders     Wijze van beoordeling van identieke diploma’s Artikel 5. Wijze van beoordeling van identieke diploma’s • 1. Bij het onderzoek naar de vraag of er sprake is van een identiek diploma betrekt de Minister ten minste de volgende elementen: • a. de tenaamstelling van één van de in de artikelen 10, eerste lid , 10a, eerste lid , of 10b, eerste lid, van de Regeling vermelde beroepsopleidingen; • b. de tenaamstel... BWBR0029866
Artikel 6. Voortzetting aanvraag identiek diploma als aanvraag vergelijkbaar diploma en omgekeerd, Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders     Voortzetting aanvraag identiek diploma als aanvraag vergelijkbaar diploma en omgekeerd Artikel 6. Voortzetting aanvraag identiek diploma als aanvraag vergelijkbaar diploma en omgekeerd Indien de Minister of een namens de Minister gemandateerde functionaris constateert dat een aanvraag tot aanwijzing als identiek diploma feitelijk een aanvraag betreft tot aanwijzing als een vergelijkbaar diploma of omgekeerd, vindt het onderzoek verder plaats alsof de aanvraag zou zijn ingediend a... BWBR0029866
Artikel 7. Beslissing op de aanvraag, Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders     Beslissing op de aanvraag Artikel 7. Beslissing op de aanvraag De Minister, of een namens de Minister gemandateerde functionaris beslist op de ingediende aanvraag en stuurt het besluit tot aanwijzing als identiek of vergelijkbaar diploma zo spoedig mogelijk na het voltooien van het onderzoek, bedoeld in artikel 4 of artikel 5 toe aan de aanvrager. BWBR0029866
Artikel 8. Informatievoorziening, Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders     Informatievoorziening Artikel 8. Informatievoorziening Een namens de Minister gemandateerde functionaris draagt ervoor zorg dat de Minister desgevraagd informatie of gegevens, die verband houden met de uitvoering van deze beleidsregel binnen een door de Minister vastgestelde termijn en op een door de Minister aangegeven wijze heeft ontvangen. BWBR0029866
Artikel 9. Inwerkingtreding, Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders     Inwerkingtreding Artikel 9. Inwerkingtreding Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag nadat de beleidsregel in de Staatscourant zal worden geplaatst, maar niet eerder dan het tijdstip van inwerkingtreding van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 april 2011, nr. KO/2011/6871, tot wijziging van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen i... BWBR0029866
Artikel 10. Citeertitel, Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders     Citeertitel Artikel 10. Citeertitel Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders. BWBR0029866
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »