1.227 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 121, 122, 123   »
Inleiding, Beleidsregels betreffende drie specifieke onderdelen van het gratie-instrument     Inleiding De beleidsregels stellen regels vast voor het uitvoeringsbeleid ten aanzien van drie specifieke onderdelen van het gratie-instrument, te weten: • 1. het buiten behandeling laten van een ingediend gratieverzoek; • 2. de opschortende dan wel schorsende werking die de Staatssecretaris ingevolge artikel 559a, tweede lid, Wetboek van Strafvordering op speciaal daartoe ged... BWBR0029472
Beleidsregels betreffende drie specifieke onderdelen van het gratie-instrument     • Inleiding De beleidsregels stellen regels vast voor het uitvoeringsbeleid ten aanzien van drie specifieke onderdelen van het gratie-instrument, te weten: • 1. het buiten behandeling laten van een ingediend gratieverzoek; • 2. de opschortende dan wel schorsende werking die de Staatssecretaris ingevolge artikel 559a, tweede lid, Wetboek van Strafvordering op speciaal daa... BWBR0029472
Beleidsregels betreffende drie specifieke onderdelen van het gratie-instrument     559a, tweede lid, Wetboek van Strafvordering • Inleiding De beleidsregels stellen regels vast voor het uitvoeringsbeleid ten aanzien van drie specifieke onderdelen van het gratie-instrument, te weten: • 1. het buiten behandeling laten van een ingediend gratieverzoek; • 2. de opschortende dan wel schorsende werking die de Staatssecretaris ingevolge artikel 559a, tweede lid, Wetboek van Strafvordering op speciaal daa... BWBR0029472
Beleidsregels betreffende drie specifieke onderdelen van het gratie-instrument     • Inleiding De beleidsregels stellen regels vast voor het uitvoeringsbeleid ten aanzien van drie specifieke onderdelen van het gratie-instrument, te weten: • 1. het buiten behandeling laten van een ingediend gratieverzoek; • 2. de opschortende dan wel schorsende werking die de Staatssecretaris ingevolge artikel 559a, tweede lid, Wetboek van Strafvordering op speciaal daa... BWBR0029472
Wettelijk kader, Beleidsregel uitbreiding voorschotregeling voor oude bij het CJIB nog openstaande schadevergoedingsmaatregelen     Wettelijk kader Artikel 36f, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt sinds 1 januari 2011: Indien de veroordeelde voor een misdrijf niet of niet volledig binnen acht maanden na de dag waarop het vonnis of arrest, waarbij de maatregel bedoeld in het eerste lid is opgelegd, onherroepelijk is geworden, aan zijn verplichting heeft voldaan, keert de staat het resterende bedrag uit aan he... BWBR0030755
Redengeving, Beleidsregel uitbreiding voorschotregeling voor oude bij het CJIB nog openstaande schadevergoedingsmaatregelen     Redengeving Uit het voorgaande valt af te leiden dat voorzien is in de mogelijkheid om beleid te voeren ten aanzien van die slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven die vertraging ondervinden bij het innen van een schadevergoeding. In de gevallen waarin dat tot onredelijke vertraging leidt, kan het schadefonds bijspringen. Artikel 36f, zesde lid , juncto artikel 1, tweede lid, van het U... BWBR0030755
Achtergrond, Richtlijn voor strafvordering Winkeltijdenwet     Achtergrond De boetebedragen in deze richtlijn zijn geïndexeerd met 20 procent conform de door de minister voorgestelde verhoging per 1 januari 2012, waarbij de bedragen conform de Aanwijzing Kader voor strafvordering zijn afgerond. Voor de waarde van één sanctiepunt wordt verwezen naar genoemde aanwijzing. BWBR0030961
Beschrijving, Richtlijn voor strafvordering Winkeltijdenwet     Beschrijving Deze richtlijn voor strafvordering geeft een regeling voor de transactiebedragen en eisen ter zitting bij overtreding van de Winkeltijdenwet . BWBR0030961
Richtlijn voor strafvordering Winkeltijdenwet     • Achtergrond De boetebedragen in deze richtlijn zijn geïndexeerd met 20 procent conform de door de minister voorgestelde verhoging per 1 januari 2012, waarbij de bedragen conform de Aanwijzing Kader voor strafvordering zijn afgerond. Voor de waarde van één sanctiepunt wordt verwezen naar genoemde aanwijzing. • Beschrijving Deze richtlijn voor strafvordering geeft een regeling v... BWBR0030961
Recidive, Richtlijn voor strafvordering Winkeltijdenwet     Recidive Bij recidive dient het transactiebedrag met 50% te worden verhoogd. BWBR0030961
  1, 2, 3 ... 121, 122, 123   »