108 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »
Artikel 1, Aanwijzing COTG als instantie vaststelling beleidsregels stimulansopbrengsten apotheekhoudenden     Artikel 1 Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor prestaties van personen en instellingen, die in artikel 2 , aanhef en onder a, van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 als orgaan voor gezondheidszorg zijn aangewezen, zodanige beleidsregels vast dat de stimulansopbrengsten dekking geven aan de praktijkkosten en/of het inkomen van apotheekhoudenden. Hierbij wordt uit... BWBR0010679
Artikel 2, Aanwijzing COTG als instantie vaststelling beleidsregels stimulansopbrengsten apotheekhoudenden     Artikel 2 In de bedoelde beleidsregels ter uitvoering van onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg bij het onbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt. BWBR0010679
Artikel 3, Aanwijzing COTG als instantie vaststelling beleidsregels stimulansopbrengsten apotheekhoudenden     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0010679
1. Bedreigde diersoorten, Beleidsregels ontheffingen Wet op de Dierproeven     Bedreigde diersoorten 1. Bedreigde diersoorten Als bijzondere gevallen waarin een ontheffing wordt verleend van het verbod, gesteld in artikel 11 van de Wet op de dierproeven , tot het verrichten van dierproeven op dieren die krachtens bijlage I van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantesoorten, en bijlage C, deel 1, van Verordening (EEG) nr. 3626/82 a... BWBR0011696
2. Dieren uit de vrije natuur, Beleidsregels ontheffingen Wet op de Dierproeven     Dieren uit de vrije natuur 2. Dieren uit de vrije natuur Als bijzondere gevallen waarin een ontheffing wordt verleend van het verbod, gesteld in artikel 11 van de Wet op de dierproeven, tot het verrichten van dierproeven op dieren die uit de vrije natuur afkomstig zijn, worden beschouwd die gevallen waarin proeven met andere dieren voor het doel van de proef niet geschikt zijn. BWBR0011696
1. De Opiumwet en opiumwetontheffingen, Beleidsregels opiumwetontheffingen     De Opiumwet en opiumwetontheffingen 1. De Opiumwet en opiumwetontheffingen De Opiumwet verbiedt het binnen en buiten het grondgebied van Nederland brengen, telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben en vervaardigen van substanties die onder het regime van lijst I of lijst II van de wet vallen (opiumwetmiddelen). Slechts apothekers, artsen, tandartsen en dierenartsen mogen zo... BWBR0014570
2. Het aanvragen van opiumwetontheffingen, Beleidsregels opiumwetontheffingen     Het aanvragen van opiumwetontheffingen 2. Het aanvragen van opiumwetontheffingen Er wordt onderscheid gemaakt tussen aanvragen voor een Opiumwetontheffing met betrekking tot cannabis, cannabishars of de preparaten daarvan enerzijds en andere aanvragen anderzijds. Aanvragen voor een opiumwetontheffing met betrekking tot cannabis, cannabishars of de preparaten daarvan worden behandeld door het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), da... BWBR0014570
3. Doeleinden waarvoor een opiumwetontheffing kan worden verleend, Beleidsregels opiumwetontheffingen     Doeleinden waarvoor een opiumwetontheffing kan worden verleend 3. Doeleinden waarvoor een opiumwetontheffing kan worden verleend Artikel 8 van de Opiumwet bepaalt wanneer een ontheffing kan worden verleend. Dat kan indien de aanvrager heeft aangetoond: • a. dat daarmee het belang van de volksgezondheid of dat van de gezondheid van dieren wordt gediend (artikel 8, eerste lid, onderdeel a); • b. dat hij de ontheffing nodig heeft voor het verric... BWBR0014570
4. Criteria verbonden aan de genoemde doeleinden, Beleidsregels opiumwetontheffingen     Criteria verbonden aan de genoemde doeleinden 4. Criteria verbonden aan de genoemde doeleinden De criteria die worden gehanteerd bij de beslissing op een aanvraag voor een ontheffing zijn de volgende. BWBR0014570
5. Opiumwetontheffing voor het telen van cannabis, Beleidsregels opiumwetontheffingen     Opiumwetontheffing voor het telen van cannabis 5. Opiumwetontheffing voor het telen van cannabis Het telen van cannabis is volgens de Opiumwet aan een ontheffing gebonden. BMC is de instantie die alle ontheffingen met betrekking tot cannabis namens de minister verleent. BMC, dat sinds 1 januari 2001 optreedt als regeringsbureau in de zin van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, heeft het alleenrecht van in- en uitvoer, grooth... BWBR0014570
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »